This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 31st
"Lord of Magic" Championships 1998 Winter

RESULTS


Qualifier Results | Final Results | Final Rankings


THE DATE

1998.12.20 (SUN) 9:00 - 20:00 (Tournament 10:00 - 19:00)
TOURNAMENT TYPE

Standard Tournament Swiss-Draw 50min 4rounds + Single Elimination 60min 3rounds
TOURNAMENT STAFF

HEAD JUDGE
Kenta Iioka
TOURNAMENT OFFICIAL
Akira Yamaguchi
Ayato Imai
Hitomi Nomura
Jin Arai
Kazuya Kawashima
Shin'ichi Suzuki
Tadao Zushi
Takeshi Miyasaka
Yuko Ayukawa

QUALIFIER RESULTS
              1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round DuelRslt 
 No Name          VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P W L D 
 2 Kei Ikeda       42 2 0 0 3 69 1 1 0 1 50 1 1 0 1 39 2 1 0 3 6 3 0 
 3 Hirotaka Hata     16 2 1 0 3 71 2 0 0 3 41 1 2 0 0 63 2 1 0 3 7 4 0 
 5 Motohiro Koide     57 1 2 0 0 19 1 1 0 1 29 1 1 0 1 20 1 1 0 1 4 5 0 
 6 Dai Fujii        7 1 1 0 1 61 1 1 0 1 54 1 1 0 1 43 0 2 0 0 3 5 0 
 7 Takeshi Yamada     6 1 1 0 1 24 0 2 0 0            1 3 0 
 8 Kazutaka Hanawa    65 2 0 0 3 59 2 0 0 3 47 0 1 0 0 67 2 1 0 3 6 2 0 
 10 Tsuyoshi Hirai     68 2 0 0 3 53 1 2 0 0 42 1 1 0 1 49 2 0 0 3 6 3 0 
 11 Yousuke Iijima     14 2 1 0 3 12 1 2 0 0 48 1 2 0 0 52 1 2 0 0 5 7 0 
 12 Masabumi Ichikawa   67 2 0 0 3 11 2 1 0 3 57 1 2 0 0       5 3 0 
 14 Takafumi Hijikata   11 1 2 0 0 65 2 0 0 3 52 1 0 0 3 50 0 2 0 0 4 4 0 
 16 Takehiko Igarashi    3 1 2 0 0 46 2 0 0 3 43 2 1 0 3 44 1 2 0 0 6 5 0 
 19 Takefumi Kaneko    71 1 2 0 0 5 1 1 0 1 61 2 0 0 3 42 0 2 0 0 4 5 0 
 20 Keitaro Kojima     36 0 2 0 0 42 1 2 0 0 64 2 0 0 3 5 1 1 0 1 4 5 0 
 23 Tatsuaki Ishida    44 2 1 0 3 34 2 0 0 3 24 1 2 0 0 28 2 1 0 3 7 4 0 
 24 Tatsunori Matsumoto  64 2 1 0 3 7 2 0 0 3 23 2 1 0 3 47    1 6 2 0 
 25 Keita Toshimitsu    45 1 2 0 0 67 1 2 0 0 58 2 0 0 3 56 0 2 0 0 4 6 0 
 28 Eiichi Yoshino     43 2 0 0 3 63 0 2 0 0 33 2 0 0 3 23 1 2 0 0 5 4 0 
 29 Tomohito Hatano    39    1 50 0 2 0 0 5 1 1 0 1 40 2 0 0 3 3 3 0 
 31 Yoshimitsu Takada   54 0 2 0 0 52 0 1 0 0 68 1 1 0 1 61 0 2 0 0 1 6 0 
 33 Kensuke Ohkura     48 1 2 0 0 58 2 0 0 3 28 0 2 0 0       3 4 0 
 34 Masashi Watanabe    72 2 0 0 3 23 0 2 0 0 40 2 0 0 3 35 2 1 0 3 6 3 0 
 35 Yousuke Nomoto     59 1 2 0 0 68 2 0 0 3 62 2 0 0 3 34 1 2 0 0 6 4 0 
 36 Hironobu Sugaya    20 2 0 0 3 41 1 2 0 0 67 1 2 0 0 59 2 0 0 3 6 4 0 
 38 Makoto Fujiwara    49 2 0 0 3 48 2 1 0 3 45 1 1 0 1 53 2 0 0 3 7 2 0 
 39 Atsushi Uchibori    29    1 56 2 1 0 3 69 0 2 0 0 2 1 2 0 0 3 5 0 
 40 Shuichi Shimizu    52 2 1 0 3 47 1 2 0 0 34 0 2 0 0 29 0 2 0 0 3 7 0 
 41 Kentaro Motohashi   56 2 1 0 3 36 2 1 0 3 3 2 1 0 3 57    1 6 3 0 
 42 Fumio Izawa       2 0 2 0 0 20 2 1 0 3 10 1 1 0 1 19 2 0 0 3 5 4 0 
 43 Takahiro Iijima    28 0 2 0 0     3 16 1 2 0 0 6 2 0 0 3 3 4 0 
 44 Shintaro Yamada    23 1 2 0 0 72 2 0 0 3 49 2 0 0 3 16 2 1 0 3 7 3 0 
 45 Isao Watanabe     25 2 1 0 3 54 2 0 0 3 38 1 1 0 1 59 1 2 0 0 6 4 0 
 46 Makoto Yamada     62 1 2 0 0 16 0 2 0 0            1 4 0 
 47 Hajime Shimizu     53 2 1 0 3 40 2 1 0 3 8 1 0 0 3 24    1 5 2 0 
 48 Shigeru Matsuzaka   33 2 1 0 3 38 1 2 0 0 11 2 1 0 3 71 2 1 0 3 7 5 0 
 49 Yoshiki Ohsone     38 0 2 0 0 64 2 0 0 3 44 0 2 0 0 10 0 2 0 0 2 6 0 
 50 Mirai Kataoka     61 1 1 0 1 29 2 0 0 3 2 1 1 0 1 14 2 0 0 3 6 2 0 
 52 Masaaki Miyamoto    40 1 2 0 0 31 1 0 0 3 14 0 1 0 0 11 2 1 0 3 4 4 0 
 53 Masataka Iwase     47 1 2 0 0 10 2 1 0 3 63 2 0 0 3 38 0 2 0 0 5 5 0 
 54 Kazutaka Suzuki    31 2 0 0 3 45 0 2 0 0 6 1 1 0 1       3 3 0 
 56 Yujiro Ogawa      41 1 2 0 0 39 1 2 0 0 72 2 0 0 3 25 2 0 0 3 6 4 0 
 57 Hiroyuki Yasuda     5 2 1 0 3 62 2 0 0 3 12 2 1 0 3 41    1 6 2 0 
 58 Shuji Kurata      69 0 2 0 0 33 0 2 0 0 25 0 2 0 0 68 1 2 0 0 1 8 0 
 59 Shigeki Sugimoto    35 2 1 0 3 8 0 2 0 0 71 0 2 0 0 36 0 2 0 0 2 7 0 
 61 Tsuyoshi Ishikawa   50 1 1 0 1 6 1 1 0 1 19 0 2 0 0 31 2 0 0 3 4 4 0 
 62 Taketoshi Dobashi   46 2 1 0 3 57 0 2 0 0 35 0 2 0 0       2 5 0 
 63 Takao Yamasaki         3 28 2 0 0 3 53 0 2 0 0 3 1 2 0 0 3 4 0 
 64 Hiroki Miyazaki    24 1 2 0 0 49 0 2 0 0 20 0 2 0 0 72 2 1 0 3 3 7 0 
 65 Toru Hayashi      8 0 2 0 0 14 0 2 0 0            0 4 0 
 67 Akira Sasaki      12 0 2 0 0 25 2 1 0 3 36 2 1 0 3 8 1 2 0 0 5 6 0 
 68 Kiyotaka Yamamoto   10 0 2 0 0 35 0 2 0 0 31 1 1 0 1 58 2 1 0 3 3 6 0 
 69 Hidenori Honda     58 2 0 0 3 2 1 1 0 1 39 2 0 0 3 45 2 1 0 3 7 2 0 
 71 Kazuho Suzuki     19 2 1 0 3 3 0 2 0 0 59 2 0 0 3 48 1 2 0 0 5 5 0 
 72 Noriyuki Ueno     34 0 2 0 0 44 0 2 0 0 56 0 2 0 0 64 1 2 0 0 1 8 0 

Qualifier Rankings

 Place  Name          No Match OppM%  GM% 
   1  Kentaro Motohashi    41   10 64.58 66.67 
   2  Hajime Shimizu     47   10 60.42 71.43 
   3  Tatsunori Matsumoto   24   10 56.25 75.00 
   4  Makoto Fujiwara     38   10 54.17 77.78 
   5  Hiroyuki Yasuda     57   10 54.17 75.00 
   6  Hidenori Honda     69   10 47.92 77.78 
   7  Tatsuaki Ishida     23   9 70.83 63.64 
   8  Hirotaka Hata      3   9 58.33 63.64 
   9  Kazutaka Hanawa     8   9 50.00 75.00 
  10  Shigeru Matsuzaka    48   9 50.00 58.33 
  11  Shintaro Yamada     44   9 47.92 70.00 
  12  Masashi Watanabe    34   9 47.92 66.67 
  13  Kei Ikeda        2   8 60.42 66.67 
  14  Mirai Kataoka      50   8 50.00 75.00 
  15  Isao Watanabe      45   7 61.11 60.00 
  16  Fumio Izawa       42   7 47.92 55.56 
  17  Tsuyoshi Hirai     10   7 43.75 66.67 
  18  Masataka Iwase     53   6 68.75 50.00 
  19  Takehiko Igarashi    16   6 58.33 54.55 
  20  Takao Yamasaki     63   6 58.33 42.86 
  21  Akira Sasaki      67   6 56.25 45.45 
  22  Masabumi Ichikawa    12   6 55.56 62.50 
  23  Kazuho Suzuki      71   6 54.17 50.00 
  24  Eiichi Yoshino     28   6 52.08 55.56 
  25  Hironobu Sugaya     36   6 50.00 60.00 
  26  Yujiro Ogawa      56   6 45.83 60.00 
  27  Takafumi Hijikata    14   6 45.83 50.00 
  28  Takahiro Iijima     43   6 44.44 42.86 
  29  Yousuke Nomoto     35   6 43.75 60.00 
  30  Masaaki Miyamoto    52   6 37.50 50.00 
  31  Tomohito Hatano     29   5 41.68 50.00 
  32  Tsuyoshi Ishikawa    61   5 41.67 50.00 
  33  Atsushi Uchibori    39   4 60.42 37.50 
  34  Takefumi Kaneko     19   4 45.83 44.44 
  35  Keitaro Kojima     20   4 43.75 44.44 
  36  Kiyotaka Yamamoto    68   4 43.75 33.33 
  37  Kazutaka Suzuki     54   4 41.67 50.00 
  38  Shuichi Shimizu     40   3 62.50 30.00 
  39  Yoshiki Ohsone     49   3 62.50 25.00 
  40  Yousuke Iijima     11   3 60.42 41.67 
  41  Shigeki Sugimoto    59   3 56.25 22.22 
  42  Taketoshi Dobashi    62   3 55.56 28.57 
  43  Kensuke Ohkura     33   3 52.78 42.86 
  44  Motohiro Koide      5   3 47.92 44.44 
  45  Keita Toshimitsu    25   3 47.92 40.00 
  46  Hiroki Miyazaki     64   3 45.83 30.00 
  47  Dai Fujii        6   3 42.36 37.50 
  48  Takeshi Yamada      7   1 58.33 25.00 
  49  Yoshimitsu Takada    31   1 42.36 14.29 
  50  Toru Hayashi      65   0 62.50  0.00 
  51  Noriyuki Ueno      72   0 58.33 11.11 
  52  Shuji Kurata      58   0 45.83 11.11 
  53  Makoto Yamada      46   0 41.67 20.00 

FINAL RESULTS
   Quaterfinalists      Semifinalists   Finalists     Champion

1st: Kentaro Motohashi --(1)--
               |-- Hata  (2)--
8th: Hirotaka Hata ------(2)--         |
                        |-- Hata (2)--
4th: Makoto Fujiwara ----(0)--         |       |
               |-- Yasuda (0)--        |
5th: Hiroyuki Yasuda ----(2)--                |
                               |-- Hirotaka Hata
2nd: Hajime Shimizu -----(2)--                |
               |-- Shimizu (1)--        |
7th: Tatsuaki Ishida ----(0)--         |       |
                        |-- Honda (0)--
3rd: Tatsunori Matsumoto (1)--         |
               |-- Honda  (2)--
6th: Hidenori Honda -----(2)-- Semis       3rd Place

Shimizu (0)--
       |-- Hiroyuki Yasuda
Yasuda (2)--

Hirotaka Hata is "Lord of Magic" Champion !!FINAL RANKINGS

 Place  Name         Point OppM%  GM% 
   1  Hirotaka Hata      18 62.24 72.22 
   2  Hidenori Honda      16 57.99 64.71 
   3  Hiroyuki Yasuda     16 59.18 71.43 
   4  Hajime Shimizu      13 62.48 57.14 
   5  Kentaro Motohashi    10 69.52 58.33 
   6  Makoto Fujiwara     10 58.57 63.64 
   7  Tatsunori Matsumoto   10 52.95 63.64 
   8  Tatsuaki Ishida      9 65.71 53.85 
   9  Shigeru Matsuzaka     9 45.83 58.33 
  10  Kazutaka Hanawa      9 44.64 75.00 
  11  Shintaro Yamada      9 44.17 70.00 
  12  Masashi Watanabe     9 44.17 66.67 
  13  Kei Ikeda         8 58.63 66.67 
  14  Mirai Kataoka       8 50.00 75.00 
  15  Isao Watanabe       7 55.16 60.00 
  16  Fumio Izawa        7 47.92 55.56 
  17  Tsuyoshi Hirai      7 43.75 66.67 
  18  Takao Yamasaki      6 61.90 42.86 
  19  Takehiko Igarashi     6 61.01 54.55 
  20  Masataka Iwase      6 59.23 50.00 
  21  Kazuho Suzuki       6 56.85 50.00 
  22  Akira Sasaki       6 56.25 45.45 
  23  Masabumi Ichikawa     6 53.17 62.50 
  24  Eiichi Yoshino      6 48.33 55.56 
  25  Hironobu Sugaya      6 45.83 60.00 
  26  Takafumi Hijikata     6 45.83 50.00 
  27  Takahiro Iijima      6 44.44 42.86 
  28  Yousuke Nomoto      6 43.75 60.00 
  29  Yujiro Ogawa       6 41.67 60.00 
  30  Masaaki Miyamoto     6 37.50 50.00 
  31  Tsuyoshi Ishikawa     5 41.67 50.00 
  32  Tomohito Hatano      5 41.67 50.00 
  33  Atsushi Uchibori     4 58.63 37.50 
  34  Takefumi Kaneko      4 45.83 44.44 
  35  Keitaro Kojima      4 43.75 44.44 
  36  Kiyotaka Yamamoto     4 43.75 33.33 
  37  Kazutaka Suzuki      4 41.67 50.00 
  38  Yousuke Iijima      3 60.42 41.67 
  39  Yoshiki Ohsone      3 58.33 25.00 
  40  Shuichi Shimizu      3 57.14 30.00 
  41  Shigeki Sugimoto     3 56.25 22.22 
  42  Taketoshi Dobashi     3 53.17 28.57 
  43  Kensuke Ohkura      3 52.78 42.86 
  44  Keita Toshimitsu     3 47.92 40.00 
  45  Motohiro Koide      3 46.13 44.44 
  46  Dai Fujii         3 42.36 37.50 
  47  Hiroki Miyazaki      3 41.67 30.00 
  48  Takeshi Yamada      1 50.00 25.00 
  49  Yoshimitsu Takada     1 42.36 14.29 
  50  Toru Hayashi       0 62.50  0.00 
  51  Noriyuki Ueno       0 58.33 11.11 
  52  Shuji Kurata       0 44.05 11.11 
  53  Makoto Yamada       0 41.67 20.00 
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1998 miyaken all rights reserved.
Presented by Lunatic Moon Convention Promoters / December 1998
miyaken@iname.com