This page is English only.
Last update at

Lord of Magic Championships 1999 Tournament Results


Tournament Summary | Swiss Round Result | Swiss Round Standings | Final Result


THE DATE

1999.12.19 (SUN) 9:00 - 21:00 (Tournament 9:30 - 20:30)
TOURNAMENT TYPE

Standard Tournament Swiss-Draw 50min 6rounds + Double Elimination 50min 3rounds
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.4
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W9-12-151037

Lord of Magic Championships

Tournament Staff:
 Head Judge Kenta Iioka (Level III)
 Organizer  Tadao Zushi
 Judge    Kazuhiro Wakatsuki (Level II)
       Masanori Hosotani (Level II)
       Kazuya Kawashima
       Masashi Kinoshita
       Satoru Yamada
       Shigeru Matsuzaka
       Takefumi Kaneko
 Scorekeeper Eiji Takeda

     Number of rounds completed: 6

Final result:
=============

Winner   Hata Hirotaka      (LoD)
Runner-up Minagawa Keisuke    (Knights of Apocalypse)
3     Yanagihayashi Atsuhito
4     Tanaka Hisaya      (Team NEWS League)
5 - 8   Yoshino Eiichi     (Team MIYAKEN)
      Izawa Fumio       (Team Big-F)
      Ikeda Kei
      Yamasaki Takao

The final was a modified double elimination with 8 players 

Swiss Top 8:
============
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1 22 Yoshino Eiichi      18 59.2593 80.0000 58.5562 -  1
2 46 Yanagihayashi Atsuhito  15 68.5185 76.9231 61.8315 +  2
3 11 Izawa Fumio        15 63.8889 73.3333 59.2857 -  1
4 28 Minagawa Keisuke     15 61.1111 71.4286 55.6349 -  1
5 39 Ikeda Kei         14 55.1852 76.9231 52.8411 -  1
6 30 Tanaka Hisaya       13 55.5556 66.6667 53.7607 -  2
7 60 Hata Hirotaka       13 54.6296 66.6667 52.7350 -  1
8 19 Yamasaki Takao      13 53.7037 66.6667 51.7460 -  1

Byes:
=====

Round  1: 42 Hasegawa Yoshimine
Round  2:  7 Yamada Shintaro
Round  3: 12 Miyazaki Hiroki

Drop-outs:
==========

After round 3: 15 Sadahiro Masashi
After round 4: 16 Honda Hidenori
After round 4: 23 Ohsawa Yousuke
After round 4: 33 Iijima Takahiro
After round 4: 36 Seko Hiroyuki
After round 4: 43 Ito Hitoshi
After round 4: 54 Ikeda Tsugunari
After round 5: 10 Matsumoto Yasuki
After round 5: 24 Harada Masao
After round 5: 55 Watanabe Isao
After round 5: 58 Motoki Toshio

Disqualifications:
==================

None

Player Summary:
===============

Enrolled        61
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut 11
Played the last round 50

Tournament Log:
===============

Tournament opened 99/12/19 9:31:20
Pairing of round 1 completed 99/12/19 10:40:09
Pairing of round 2 completed 99/12/19 11:41:12
Pairing of round 3 completed 99/12/19 13:04:55
Pairing of round 4 completed 99/12/19 14:08:51
Pairing of round 5 completed 99/12/19 15:16:09
Pairing of round 6 completed 99/12/19 16:23:38
Playoff pairing performed 99/12/19 17:28:09
SWISS RESULT

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

              1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 
 No Name          VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Yamashita Ryuhei    29 1 2 0 0 39 0 2 0 0 36 2 1 0 3 17 2 0 0 3 12 2 0 0 3 47 1 1 0 1
 2 Arai Jin        9 1 2 0 0 27 1 1 0 1 31 1 2 0 0 24 2 0 0 3 29 0 2 0 0 17 2 1 0 3
 3 Kato Shin'ya      13 1 2 0 0 52 0 2 0 0 15 2 0 0 3 4 2 1 0 3 61 0 2 0 0 35 2 1 0 3
 4 Haneda Daisuke     37 2 0 0 3 42 0 2 0 0 49 0 2 0 0 3 1 2 0 0 26 0 2 0 0 31 2 1 0 3
 5 Kameno Daisuke     59 2 1 0 3 19 2 1 0 3 25 0 2 0 0 9 2 0 0 3 39 0 2 0 0 61 2 1 0 3
 6 Hayashi Toru      40 2 0 0 3 58 1 1 0 1 54 2 0 0 3 20 2 0 0 3 22 0 2 0 0 38 0 2 0 0
 7 Yamada Shintaro    21 0 2 0 0     3 8 2 1 0 3 37 2 1 0 3 11 1 2 0 0 49 1 2 0 0
 8 Hongo Tomoki      14 2 0 0 3 35 0 2 0 0 7 1 2 0 0 38 1 2 0 0 17 2 1 0 3 53 2 1 0 3
 9 Asakura Takumi     2 2 1 0 3 46 0 2 0 0 32 2 1 0 3 5 0 2 0 0 55 2 1 0 3 42 2 0 0 3
 10 Matsumoto Yasuki    56 1 2 0 0 28 1 2 0 0 40 1 2 0 0 18 0 2 0 0 24 0 2 0 0      
 11 Izawa Fumio      28 2 0 0 3 32 2 0 0 3 21 1 2 0 0 56 2 0 0 3 7 2 1 0 3 57 2 1 0 3
 12 Miyazaki Hiroki    38 0 2 0 0 14 1 2 0 0     3 40 2 0 0 3 1 0 2 0 0 27 2 1 0 3
 13 Koide Motohiro     3 2 1 0 3 20 1 2 0 0 61 2 1 0 3 39 0 2 0 0 51 0 2 0 0 48 2 1 0 3
 14 Yasuda Hiroyuki     8 0 2 0 0 12 2 1 0 3 51 0 2 0 0 55 1 2 0 0 52 0 2 0 0 18 2 1 0 3
 15 Sadahiro Masashi    25 0 2 0 0 61 0 2 0 0 3 0 2 0 0                 
 16 Honda Hidenori     52 2 0 0 3 57 2 0 0 3 20 0 2 0 0 19 0 2 0 0           
 17 Imai Ayato       45 2 0 0 3 25 1 2 0 0 56 0 2 0 0 1 0 2 0 0 8 1 2 0 0 2 1 2 0 0
 18 Kougo Toshihide    32 1 2 0 0 45 0 2 0 0 43 0 2 0 0 10 2 0 0 3 40 0 2 0 0 14 1 2 0 0
 19 Yamasaki Takao     43 2 0 0 3 5 1 2 0 0 29 2 0 0 3 16 2 0 0 3 42 2 1 0 3 30 0 0 3 1
 20 Dobashi Taketoshi   55 2 1 0 3 13 2 1 0 3 16 2 0 0 3 6 0 2 0 0 28 0 2 0 0 56 2 0 0 3
 21 Yamanaka Kazuaki    7 2 0 0 3 29 2 0 0 3 11 2 1 0 3 60 2 1 0 3 46 0 2 0 0 28 1 2 0 0
 22 Yoshino Eiichi     49 2 1 0 3 26 2 0 0 3 41 2 1 0 3 25 2 1 0 3 6 2 0 0 3 46 2 0 0 3
 23 Ohsawa Yousuke     58 1 2 0 0 31 1 1 0 1 27 0 2 0 0 34 0 2 0 0           
 24 Harada Masao      35 0 2 0 0 47 0 2 0 0 34 1 1 0 1 2 0 2 0 0 10 2 0 0 3      
 25 Terai Ryohei      15 2 0 0 3 17 2 1 0 3 5 2 0 0 3 22 1 2 0 0 60 0 2 0 0 50 2 0 0 3
 26 Arai Ken'ichiro    31 2 0 0 3 22 0 2 0 0 37 1 2 0 0 61 0 2 0 0 4 2 0 0 3 40 0 2 0 0
 27 Fujiwara Makoto    39 1 1 0 1 2 1 1 0 1 23 2 0 0 3 44 1 1 0 1 49 0 2 0 0 12 1 2 0 0
 28 Minagawa Keisuke    11 0 2 0 0 10 2 1 0 3 52 2 0 0 3 49 2 0 0 3 20 2 0 0 3 21 2 1 0 3
 29 Ayukawa Yuko      1 2 1 0 3 21 0 2 0 0 19 0 2 0 0 48 1 2 0 0 2 2 0 0 3 45 2 0 0 3
 30 Tanaka Hisaya     54 2 0 0 3 44 1 0 0 3 46 0 2 0 0 41 2 0 0 3 50 2 0 0 3 19 0 0 3 1
 31 Sugaya Hironobu    26 0 2 0 0 23 1 1 0 1 2 2 1 0 3 58 1 2 0 0 34 0 2 0 0 4 1 2 0 0
 32 Motohashi Kentaro   18 2 1 0 3 11 0 2 0 0 9 1 2 0 0 43 2 0 0 3 48 2 0 0 3 41 2 1 0 3
 33 Iijima Takahiro    60 1 2 0 0 51 0 2 0 0 59 1 2 0 0 36 0 2 0 0           
 34 Hosoyama Takashi    46 0 2 0 0 37 0 2 0 0 24 1 1 0 1 23 2 0 0 3 31 2 0 0 3 59 2 1 0 3
 35 Miyasaka Takeshi    24 2 0 0 3 8 2 0 0 3 42 0 2 0 0 57 0 2 0 0 56 0 2 0 0 3 1 2 0 0
 36 Seko Hiroyuki     44 1 2 0 0 49 1 2 0 0 1 1 2 0 0 33 2 0 0 3           
 37 Kojima Keitaro     4 0 2 0 0 34 2 0 0 3 26 2 1 0 3 7 1 2 0 0 59 1 1 0 1 52 0 2 0 0
 38 Naono Shuichi     12 2 0 0 3 50 1 2 0 0 47 1 2 0 0 8 2 1 0 3 53 2 0 0 3 6 2 0 0 3
 39 Ikeda Kei       27 1 1 0 1 1 2 0 0 3 58 2 0 0 3 13 2 0 0 3 5 2 0 0 3 60 0 0 3 1
 40 Nomoto Yousuke     6 0 2 0 0 48 0 2 0 0 10 2 1 0 3 12 0 2 0 0 18 2 0 0 3 26 2 0 0 3
 41 Nasu Takanori     51 2 0 0 3 56 2 1 0 3 22 1 2 0 0 30 0 2 0 0 45 2 0 0 3 32 1 2 0 0
 42 Hasegawa Yoshimine       3 4 2 0 0 3 35 2 0 0 3 46 1 2 0 0 19 1 2 0 0 9 0 2 0 0
 43 Ito Hitoshi      19 0 2 0 0 54 0 2 0 0 18 2 0 0 3 32 0 2 0 0           
 44 Moriyama Yousuke    36 2 1 0 3 30 0 1 0 0 48 2 1 0 3 27 1 1 0 1 58 1 1 0 1 51 0 2 0 0
 45 Ichinose Kouhei    17 0 2 0 0 18 2 0 0 3 57 1 2 0 0 52 2 0 0 3 41 0 2 0 0 29 0 2 0 0
 46 Yanagihayashi Atsuhito 34 2 0 0 3 9 2 0 0 3 30 2 0 0 3 42 2 1 0 3 21 2 0 0 3 22 0 2 0 0
 47 Fujii Dai       53 1 2 0 0 24 2 0 0 3 38 2 1 0 3 51 2 0 0 3 57 0 2 0 0 1 1 1 0 1
 48 Fujita Masamichi    57 0 2 0 0 40 2 0 0 3 44 1 2 0 0 29 2 1 0 3 32 0 2 0 0 13 1 2 0 0
 49 Tanaka Fusatoshi    22 1 2 0 0 36 2 1 0 3 4 2 0 0 3 28 0 2 0 0 27 2 0 0 3 7 2 1 0 3
 50 Shimizu Hajime     61 2 0 0 3 38 2 1 0 3 60 0 2 0 0 53 2 0 0 3 30 0 2 0 0 25 0 2 0 0
 51 Ohkura Kensuke     41 0 2 0 0 33 2 0 0 3 14 2 0 0 3 47 0 2 0 0 13 2 0 0 3 44 2 0 0 3
 52 Kasai Kouta      16 0 2 0 0 3 2 0 0 3 28 0 2 0 0 45 0 2 0 0 14 2 0 0 3 37 2 0 0 3
 53 Sato Kazumasa     47 2 1 0 3 60 0 2 0 0 55 2 0 0 3 50 0 2 0 0 38 0 2 0 0 8 1 2 0 0
 54 Ikeda Tsugunari    30 0 2 0 0 43 2 0 0 3 6 0 2 0 0 59 1 2 0 0           
 55 Watanabe Isao     20 1 2 0 0 59 2 0 0 3 53 0 2 0 0 14 2 1 0 3 9 1 2 0 0      
 56 Tamabu Ken'ichi    10 2 1 0 3 41 1 2 0 0 17 2 0 0 3 11 0 2 0 0 35 2 0 0 3 20 0 2 0 0
 57 Sugimoto Shigeki    48 2 0 0 3 16 0 2 0 0 45 2 1 0 3 35 2 0 0 3 47 2 0 0 3 11 1 2 0 0
 58 Motoki Toshio     23 2 1 0 3 6 1 1 0 1 39 0 2 0 0 31 2 1 0 3 44 1 1 0 1      
 59 Uzaki Ken        5 1 2 0 0 55 0 2 0 0 33 2 1 0 3 54 2 1 0 3 37 1 1 0 1 34 1 2 0 0
 60 Hata Hirotaka     33 2 1 0 3 53 2 0 0 3 50 2 0 0 3 21 1 2 0 0 25 2 0 0 3 39 0 0 3 1
 61 Hatano Tomohito    50 0 2 0 0 15 2 0 0 3 13 1 2 0 0 26 2 0 0 3 3 2 0 0 3 5 1 2 0 0

SWISS STANDINGS
                 Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name         Points  Win %  Win %  Win % P/W/D/B
 1 Yoshino Eiichi      18 59.2593 80.0000 58.5562 6/6/0/0
 2 Yanagihayashi Atsuhito  15 68.5185 76.9231 61.8315 6/5/0/0
 3 Izawa Fumio       15 63.8889 73.3333 59.2857 6/5/0/0
 4 Minagawa Keisuke     15 61.1111 71.4286 55.6349 6/5/0/0
 5 Ikeda Kei        14 55.1852 76.9231 52.8411 6/4/2/0
 6 Tanaka Hisaya      13 55.5556 66.6667 53.7607 6/4/1/0
 7 Hata Hirotaka      13 54.6296 66.6667 52.7350 6/4/1/0
 8 Yamasaki Takao      13 53.7037 66.6667 51.7460 6/4/1/0
 9 Yamanaka Kazuaki     12 70.3704 60.0000 64.7253 6/4/0/0
 10 Kameno Daisuke      12 62.0370 53.3333 60.3503 6/4/0/0
 11 Terai Ryohei       12 59.2593 64.2857 52.1368 6/4/0/0
 12 Asakura Takumi      12 57.5926 53.3333 56.7033 6/4/0/0
 13 Tanaka Fusatoshi     12 55.5556 60.0000 54.7919 6/4/0/0
 14 Dobashi Taketoshi    12 54.8148 57.1429 53.2776 6/4/0/0
 15 Motohashi Kentaro    12 50.0000 60.0000 47.7778 6/4/0/0
 16 Naono Shuichi      12 49.0741 66.6667 49.5574 6/4/0/0
 17 Sugimoto Shigeki     12 48.1481 64.2857 49.5665 6/4/0/0
 18 Ohkura Kensuke      12 44.4444 66.6667 44.5078 6/4/0/0
 19 Hayashi Toru       10 61.6667 58.3333 55.5495 6/3/1/0
 20 Fujii Dai        10 53.7037 57.1429 53.9683 6/3/1/0
 21 Yamashita Ryuhei     10 50.0000 57.1429 52.1423 6/3/1/0
 22 Hosoyama Takashi     10 43.5185 53.8462 43.9217 6/3/1/0
 23 Nasu Takanori       9 64.8148 53.3333 60.2991 6/3/0/0
 24 Yamada Shintaro      9 61.1111 50.0000 57.2381 5/2/0/1
 25 Shimizu Hajime      9 60.1852 46.1538 59.5238 6/3/0/0
 26 Hasegawa Yoshimine    9 57.7778 57.1429 54.2198 5/2/0/1
 27 Koide Motohiro      9 57.4074 43.7500 57.4237 6/3/0/0
 28 Ayukawa Yuko       9 50.0000 50.0000 51.4896 6/3/0/0
 29 Tamabu Ken'ichi      9 50.0000 50.0000 48.1563 6/3/0/0
 30 Kasai Kouta        9 48.1481 50.0000 47.1245 6/3/0/0
 31 Miyazaki Hiroki      9 47.7778 50.0000 49.8901 5/2/0/1
 32 Hatano Tomohito      9 47.2222 57.1429 43.6165 6/3/0/0
 33 Hongo Tomoki       9 41.6667 50.0000 42.9182 6/3/0/0
 34 Kato Shin'ya       9 41.6667 46.6667 43.0670 6/3/0/0
 35 Nomoto Yousuke      9 39.8148 46.1538 42.2436 6/3/0/0
 36 Motoki Toshio       8 54.6667 50.0000 56.2424 5/2/2/0
 37 Moriyama Yousuke     8 48.7037 46.1538 52.4903 6/2/2/0
 38 Uzaki Ken         7 44.6296 43.7500 43.8095 6/2/1/0
 39 Kojima Keitaro      7 43.5185 42.8571 45.2953 6/2/1/0
 40 Arai Jin         7 41.6667 46.6667 41.5812 6/2/1/0
 41 Honda Hidenori      6 64.5833 50.0000 59.4444 4/2/0/0
 42 Sato Kazumasa       6 55.7407 35.7143 55.4640 6/2/0/0
 43 Fujita Masamichi     6 54.6296 40.0000 51.7239 6/2/0/0
 44 Fujiwara Makoto      6 51.8519 46.1538 52.1795 6/1/3/0
 45 Arai Ken'ichiro      6 50.9259 38.4615 49.2002 6/2/0/0
 46 Miyasaka Takeshi     6 50.0000 38.4615 50.2381 6/2/0/0
 47 Yasuda Hiroyuki      6 48.3333 33.3333 49.3590 6/2/0/0
 48 Watanabe Isao       6 48.0000 46.1538 42.4009 5/2/0/0
 49 Ichinose Kouhei      6 47.2222 38.4615 47.3810 6/2/0/0
 50 Haneda Daisuke      6 45.3704 35.7143 46.4103 6/2/0/0
 51 Harada Masao       4 42.6667 30.0000 44.6667 5/1/1/0
 52 Sugaya Hironobu      4 41.2963 33.3333 43.0037 6/1/1/0
 53 Ikeda Tsugunari      3 60.4167 33.3333 59.4291 4/1/0/0
 54 Imai Ayato        3 49.0741 33.3333 51.0928 6/1/0/0
 55 Seko Hiroyuki       3 47.9167 45.4545 47.2222 4/1/0/0
 56 Ito Hitoshi        3 47.9167 25.0000 48.6111 4/1/0/0
 57 Kougo Toshihide      3 41.6667 28.5714 40.7692 6/1/0/0
 58 Ohsawa Yousuke      1 43.7500 22.2222 47.5000 4/0/1/0
 59 Sadahiro Masashi     0 55.5556  0.0000 57.1429 3/0/0/0
 60 Iijima Takahiro      0 52.0833 20.0000 52.7273 4/0/0/0
 61 Matsumoto Yasuki     0 49.3333 23.0769 46.8182 5/0/0/0
FINAL RESULT
   Quaterfinalists                  Finalists     Champion

1st: Yoshino Eiichi --------(1)--
                 |-- Yamasaki (1)--
8th: Yamasaki Takao --------(2)--         |
                          |-- Minagawa (1)--
4th: Ikeda Kei -------------(0)--         |         |
                 |-- Minagawa (2)--         |
5th: Minagawa Keisuke ------(2)--                  |
                                   |-- Hata Hirotaka
2nd: Izawa Fumio -----------(1)--                  |
                 |-- Izawa  (1)--         |
7th: Tanaka Hisaya ---------(0)--         |         |
                          |-- Hata   (2)--
3rd: Hata Hirotaka ---------(2)--         |
                 |-- Hata   (2)--
6th: Yanagihayashi Atsuhito (0)--Losers                    Semifinalists

Yanagihayashi (2)--
          |-- Yanagihayashi (2)--
Ikeda     (0)--            |-- Yanagihayashi
            Yamasaki   (1)--
Tanaka    (2)--
          |-- Tanaka    (2)--
Yoshino    (1)--            |-- Tanaka
            Izawa     (0)--

Hata Hirotaka is Lord of Magic Champion !!

[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-1999 miyaken all rights reserved.
Presented by Lunatic Moon Convention Promoters / December 1999
miyaken@iname.com