This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 2


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        26 Kuwayama Yusuke (15)    
Enomoto Yukihiro (46)    6 Haneda Daisuke (58)    
Fujii Dai (1)        19 Ohkouchi Yoshiyuki (54)  
Fujiwara Makoto (37)    18 Shimizu Shuichi (47)    
Haneda Daisuke (58)     6 Enomoto Yukihiro (46)   
Hata Hirotaka (50)      4 Hayashi Toru (9)      
Hatano Tomohito (51)    10 Sugimoto Shigeki (38)   
Hayashi Toru (9)       4 Hata Hirotaka (50)     
Higake Tomoyuki (31)     2 Miyasaka Takeshi (3)    
Ikeda Kei (44)       15 Maruyama Hidemasa (55)   
Ishii Tokio (30)      23 Oikawa Eiki (12)      
Ito Hitoshi (11)      22 Tano Shinya (32)      
Iwaide Yoshitaka (20)    8 Nagao Takuya (52)     
Kameno Daisuke (29)     24 Yamanaka Kazuaki (26)   
Kamiyama Shizuka (17)    20 Yamada Shintaro (34)    
Kanazawa Shun'ichi (45)   17 Kaneko Takefumi (10)    
Kanda Satoshi (28)     28 Naito Nobuyuki (41)    
Kaneko Takefumi (10)    17 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Kato Shinya (57)        *** BYE ***       
Kawashima Kazuya (24)    27 Noumi Tomoaki (21)     
Kojima Keitaro (27)     25 Matsumoto Yasuki (16)   
Komatsu Hidekazu (25)    16 Nadatani Hajime (7)    
Kuwayama Yusuke (15)    26 Arai Jin (53)       
Maruyama Hidemasa (55)   15 Ikeda Kei (44)       
Matsumoto Yasuki (16)    25 Kojima Keitaro (27)    
Matsuzaka Shigeru (4)    1 Tanaka Hisaya (2)     
Minagawa Keisuke (56)    14 Miyazaki Hiroki (13)    
Miyasaka Takeshi (3)     2 Higake Tomoyuki (31)    
Miyazaki Hiroki (13)    14 Minagawa Keisuke (56)   
Motoki Toshio (23)     21 Utsunomiya Jun (35)    
Nadatani Hajime (7)     16 Komatsu Hidekazu (25)   
Nagao Takuya (52)      8 Iwaide Yoshitaka (20)   
Naito Nobuyuki (41)     28 Kanda Satoshi (28)     
Naono Shuichi (36)      5 Sasage Hiroki (60)     
Noumi Tomoaki (21)     27 Kawashima Kazuya (24)   
Ohkouchi Yoshiyuki (54)   19 Fujii Dai (1)       
Oikawa Eiki (12)      23 Ishii Tokio (30)      
Oikawa Masafumi (39)     9 Shimizu Hajime (49)    
Saito Shigeru (5)      7 Yoshino Eiichi (48)    
Sasage Hiroki (60)      5 Naono Shuichi (36)     
Seko Hiroyuki (33)     11 Sugaya Hironobu (42)    
Shimada Takeshi (22)    13 Tamabu Ken'ichi (43)    
Shimizu Hajime (49)     9 Oikawa Masafumi (39)    
Shimizu Shuichi (47)    18 Fujiwara Makoto (37)    
Shindo Yoshiya (18)     12 Takada Masahiro (40)    
Sugaya Hironobu (42)    11 Seko Hiroyuki (33)     
Sugimoto Shigeki (38)    10 Hatano Tomohito (51)    
Suzuki Kazuho (59)      3 Yamada Takahiro (6)    
Takada Masahiro (40)    12 Shindo Yoshiya (18)    
Tamabu Ken'ichi (43)    13 Shimada Takeshi (22)    
Tanaka Hisaya (2)      1 Matsuzaka Shigeru (4)   
Tano Shinya (32)      22 Ito Hitoshi (11)      
Utsunomiya Jun (35)     21 Motoki Toshio (23)     
Watanabe Masanari (8)    29 Yagi Akira (19)      
Yagi Akira (19)       29 Watanabe Masanari (8)   
Yamada Shintaro (34)    20 Kamiyama Shizuka (17)   
Yamada Takahiro (6)     3 Suzuki Kazuho (59)     
Yamanaka Kazuaki (26)    24 Kameno Daisuke (29)    
Yoshino Eiichi (48)     7 Saito Shigeru (5)     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com