This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th
Pairings for Round 5


Player         Table  Opponent          
Arai Jin (53)        17 Ohkouchi Yoshiyuki (54)  
Enomoto Yukihiro (46)    22 Fujii Dai (1)       
Fujii Dai (1)        22 Enomoto Yukihiro (46)   
Fujiwara Makoto (37)    11 Kojima Keitaro (27)    
Haneda Daisuke (58)     5 Tamabu Ken'ichi (43)    
Hayashi Toru (9)      13 Sugimoto Shigeki (38)   
Higake Tomoyuki (31)    18 Kameno Daisuke (29)    
Ikeda Kei (44)        7 Iwaide Yoshitaka (20)   
Ishii Tokio (30)      25 Kaneko Takefumi (10)    
Ito Hitoshi (11)       4 Maruyama Hidemasa (55)   
Iwaide Yoshitaka (20)    7 Ikeda Kei (44)       
Kameno Daisuke (29)     18 Higake Tomoyuki (31)    
Kamiyama Shizuka (17)      *** BYE ***       
Kanazawa Shun'ichi (45)   16 Matsumoto Yasuki (16)   
Kanda Satoshi (28)      9 Saito Shigeru (5)     
Kaneko Takefumi (10)    25 Ishii Tokio (30)      
Kawashima Kazuya (24)    23 Yagi Akira (19)      
Kojima Keitaro (27)     11 Fujiwara Makoto (37)    
Komatsu Hidekazu (25)    21 Miyazaki Hiroki (13)    
Kuwayama Yusuke (15)    15 Watanabe Masanari (8)   
Maruyama Hidemasa (55)    4 Ito Hitoshi (11)      
Matsumoto Yasuki (16)    16 Kanazawa Shun'ichi (45)  
Matsuzaka Shigeru (4)    14 Noumi Tomoaki (21)     
Minagawa Keisuke (56)    6 Motoki Toshio (23)     
Miyasaka Takeshi (3)    19 Shimizu Shuichi (47)    
Miyazaki Hiroki (13)    21 Komatsu Hidekazu (25)   
Motoki Toshio (23)      6 Minagawa Keisuke (56)   
Nadatani Hajime (7)     12 Oikawa Eiki (12)      
Naono Shuichi (36)     20 Yamanaka Kazuaki (26)   
Noumi Tomoaki (21)     14 Matsuzaka Shigeru (4)   
Ohkouchi Yoshiyuki (54)   17 Arai Jin (53)       
Oikawa Eiki (12)      12 Nadatani Hajime (7)    
Saito Shigeru (5)      9 Kanda Satoshi (28)     
Sasage Hiroki (60)     10 Utsunomiya Jun (35)    
Seko Hiroyuki (33)      3 Yoshino Eiichi (48)    
Shimada Takeshi (22)     2 Suzuki Kazuho (59)     
Shimizu Hajime (49)     8 Sugaya Hironobu (42)    
Shimizu Shuichi (47)    19 Miyasaka Takeshi (3)    
Shindo Yoshiya (18)     24 Yamada Takahiro (6)    
Sugaya Hironobu (42)    8  Shimizu Hajime (49)    
Sugimoto Shigeki (38)    13 Hayashi Toru (9)      
Suzuki Kazuho (59)      2 Shimada Takeshi (22)    
Takada Masahiro (40)     1 Tanaka Hisaya (2)     
Tamabu Ken'ichi (43)     5 Haneda Daisuke (58)    
Tanaka Hisaya (2)      1 Takada Masahiro (40)    
Utsunomiya Jun (35)     10 Sasage Hiroki (60)     
Watanabe Masanari (8)    15 Kuwayama Yusuke (15)    
Yagi Akira (19)       23 Kawashima Kazuya (24)   
Yamada Takahiro (6)     24 Shindo Yoshiya (18)    
Yamanaka Kazuaki (26)    20 Naono Shuichi (36)     
Yoshino Eiichi (48)     3 Seko Hiroyuki (33)     

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com