This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 45th Tournament Results


Tournament Summary | Round Results | Final Standings


THE DATE

2000.1.16 (SUN) 9:00 - 19:00 (Tournament 9:30 - 18:30)
TOURNAMENT TYPE

Limited Tournament Swiss 50min 6rounds
(Mercadian Masques Tournament Pack + 2 Boosters)
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.41
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W0-01-158152

Lunatic Moon Convention 45th

Tournament Staff:
 Head Judge Kenta Iioka (Level III)
 Organizer  Tadao Zushi
 Judge    Ryohei Terai
 Scorekeeper Eiji Takeda

     Number of rounds completed: 6

Top 8:
======
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1 40 Takada Masahiro      18 60.3704100.0000 56.8543 -  2
2 22 Shimada Takeshi      15 71.6667 71.4286 67.9915 +  2
3 48 Yoshino Eiichi      15 59.2593 68.7500 59.8016 -  1
4 49 Shimizu Hajime      15 57.2222 73.3333 55.0061 -  1
5 11 Ito Hitoshi        15 52.7778 58.8235 51.8254 -  2
6 60 Sasage Hiroki       13 55.5556 66.6667 54.4444 +  1
7 55 Maruyama Hidemasa     12 66.1111 60.0000 61.1748 -  2
8 33 Seko Hiroyuki       12 62.7778 66.6667 55.3160 -  3

Byes:
=====

Round  1: 18 Shindo Yoshiya
Round  2: 57 Kato Shinya
Round  3: 35 Utsunomiya Jun
Round  5: 17 Kamiyama Shizuka
Round  6: 19 Yagi Akira

Drop-outs:
==========

After round 1: 14 Arai Ken'ichiro
After round 1: 61 Yamada Takeshi
After round 3: 34 Yamada Shintaro
After round 3: 50 Hata Hirotaka
After round 3: 51 Hatano Tomohito
After round 4: 32 Tano Shinya
After round 4: 39 Oikawa Masafumi
After round 4: 41 Naito Nobuyuki
After round 4: 52 Nagao Takuya
After round 4: 57 Kato Shinya
After round 5:  1 Fujii Dai
After round 5:  2 Tanaka Hisaya
After round 5: 30 Ishii Tokio
After round 5: 36 Naono Shuichi
After round 5: 42 Sugaya Hironobu
After round 5: 54 Ohkouchi Yoshiyuki
After round 5: 56 Minagawa Keisuke
After round 5: 59 Suzuki Kazuho
After round 6: 46 Enomoto Yukihiro

Disqualifications:
==================

None

Player Summary:
===============

Enrolled        61
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut 19
Played the last round 42

Tournament Log:
===============

Tournament opened 00/01/16 9:30:37
Pairing of round 1 completed 00/01/16 11:07:46
Pairing of round 2 completed 00/01/16 12:41:04
Pairing of round 3 completed 00/01/16 13:57:47
Pairing of round 4 completed 00/01/16 15:02:04
Pairing of round 5 completed 00/01/16 16:05:23
Pairing of round 6 completed 00/01/16 17:14:12
ROUND RESULTS

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

             1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 
 No Name         VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Fujii Dai      52 0 2 0 0 54 2 0 0 3 11 1 2 0 0 29 0 2 0 0 46 0 2 0 0      
 2 Tanaka Hisaya    23 2 0 0 3 4 2 0 0 3 50 2 0 0 3 55 2 1 0 3 40 0 2 0 0      
 3 Miyasaka Takeshi   24 2 0 0 3 31 0 2 0 0 42 1 2 0 0 6 2 1 0 3 47 1 2 0 0 12 0 2 0 0
 4 Matsuzaka Shigeru  28 1 0 0 3 2 0 2 0 0 15 0 2 0 0 52 2 0 0 3 21 1 0 0 3 29 1 1 0 1
 5 Saito Shigeru    30 2 0 0 3 48 1 2 0 0 13 1 1 0 1 36 2 0 0 3 28 0 2 0 0 25 1 0 0 3
 6 Yamada Takahiro   14 2 1 0 3 59 1 2 0 0 37 1 2 0 0 3 1 2 0 0 18 2 0 0 3 21 2 0 0 3
 7 Nadatani Hajime   39 1 2 0 0 25 2 0 0 3 52 2 0 0 3 48 0 2 0 0 12 2 0 0 3 33 1 2 0 0
 8 Watanabe Masanari  43 0 2 0 0 19 2 0 0 3 36 2 0 0 3 44 1 2 0 0 15 2 1 0 3 26 2 0 0 3
 9 Hayashi Toru     29 2 0 0 3 50 1 2 0 0 46 2 0 0 3 49 1 2 0 0 38 2 0 0 3 47 2 0 0 3
 10 Kaneko Takefumi   25 1 1 0 1 45 1 2 0 0 23 0 2 0 0 35 1 2 0 0 30 2 0 0 3 13 2 1 0 3
 11 Ito Hitoshi     33 0 2 0 0 32 2 1 0 3 1 2 1 0 3 37 2 1 0 3 55 2 1 0 3 44 2 1 0 3
 12 Oikawa Eiki     22 0 2 0 0 30 2 1 0 3 39 2 0 0 3 56 0 2 0 0 7 0 2 0 0 3 2 0 0 3
 13 Miyazaki Hiroki   26 2 0 0 3 56 0 2 0 0 5 1 1 0 1 47 0 2 0 0 25 0 1 0 0 10 1 2 0 0
 14 Arai Ken'ichiro    6 1 2 0 0                            
 15 Kuwayama Yusuke   51 0 2 0 0 53 2 0 0 3 4 2 0 0 3 43 0 2 0 0 8 1 2 0 0 38 2 1 0 3
 16 Matsumoto Yasuki   44 0 2 0 0 27 0 1 0 0 24 2 1 0 3 32 2 0 0 3 45 2 0 0 3 53 2 0 0 3
 17 Kamiyama Shizuka   38 0 2 0 0 34 0 2 0 0 47 0 2 0 0 24 0 2 0 0     3 18 2 0 0 3
 18 Shindo Yoshiya        3 40 0 2 0 0 28 0 2 0 0 21 1 2 0 0 6 0 2 0 0 17 0 2 0 0
 19 Yagi Akira      49 0 2 0 0 8 0 2 0 0 54 1 2 0 0 30 2 0 0 3 24 0 2 0 0     3
 20 Iwaide Yoshitaka   32 2 0 0 3 52 2 0 0 3 38 2 1 0 3 22 0 2 0 0 44 0 2 0 0 55 1 2 0 0
 21 Noumi Tomoaki    58 0 2 0 0 24 2 1 0 3 44 0 2 0 0 18 2 1 0 3 4 0 1 0 0 6 0 2 0 0
 22 Shimada Takeshi   12 2 0 0 3 43 2 0 0 3 49 2 1 0 3 20 2 0 0 3 59 2 1 0 3 40 0 2 0 0
 23 Motoki Toshio     2 0 2 0 0 35 2 0 0 3 10 2 0 0 3 27 2 0 0 3 56 2 1 0 3 49 0 2 0 0
 24 Kawashima Kazuya   3 0 2 0 0 21 1 2 0 0 16 1 2 0 0 17 2 0 0 3 19 2 0 0 3 45 0 2 0 0
 25 Komatsu Hidekazu   10 1 1 0 1 7 0 2 0 0 32 0 2 0 0 41 2 0 0 3 13 1 0 0 3 5 0 1 0 0
 26 Yamanaka Kazuaki   13 0 2 0 0 29 2 1 0 3 34 2 1 0 3 28 0 2 0 0 36 2 0 0 3 8 0 2 0 0
 27 Kojima Keitaro    48 0 2 0 0 16 1 0 0 3 51 2 1 0 3 23 0 2 0 0 37 2 0 0 3 43 0 2 0 0
 28 Kanda Satoshi     4 0 1 0 0 41 2 0 0 3 18 2 0 0 3 26 2 0 0 3 5 2 0 0 3 48 1 2 0 0
 29 Kameno Daisuke    9 0 2 0 0 26 1 2 0 0 30 2 0 0 3 1 2 0 0 3 31 2 0 0 3 4 1 1 0 1
 30 Ishii Tokio      5 0 2 0 0 12 1 2 0 0 29 0 2 0 0 19 0 2 0 0 10 0 2 0 0      
 31 Higake Tomoyuki   34 2 0 0 3 3 2 0 0 3 59 0 2 0 0 33 0 2 0 0 29 0 2 0 0 37 0 2 0 0
 32 Tano Shinya     20 0 2 0 0 11 1 2 0 0 25 2 0 0 3 16 0 2 0 0           
 33 Seko Hiroyuki    11 2 0 0 3 42 2 0 0 3 55 1 2 0 0 31 2 0 0 3 48 1 2 0 0 7 2 1 0 3
 34 Yamada Shintaro   31 0 2 0 0 17 2 0 0 3 26 1 2 0 0                 
 35 Utsunomiya Jun    56 0 2 0 0 23 0 2 0 0     3 10 2 1 0 3 60 1 2 0 0 46 2 0 0 3
 36 Naono Shuichi    45 2 1 0 3 60 1 1 0 1 8 0 2 0 0 5 0 2 0 0 26 0 2 0 0      
 37 Fujiwara Makoto   50 1 2 0 0 47 2 0 0 3 6 2 1 0 3 11 1 2 0 0 27 0 2 0 0 31 2 0 0 3
 38 Sugimoto Shigeki   17 2 0 0 3 51 2 1 0 3 20 1 2 0 0 42 1 2 0 0 9 0 2 0 0 15 1 2 0 0
 39 Oikawa Masafumi    7 2 1 0 3 49 0 2 0 0 12 0 2 0 0 53 0 2 0 0           
 40 Takada Masahiro   41 2 0 0 3 18 2 0 0 3 56 2 0 0 3 60 2 0 0 3 2 2 0 0 3 22 2 0 0 3
 41 Naito Nobuyuki    40 0 2 0 0 28 0 2 0 0 53 0 2 0 0 25 0 2 0 0           
 42 Sugaya Hironobu   47 2 0 0 3 33 0 2 0 0 3 2 1 0 3 38 2 1 0 3 49 1 2 0 0      
 43 Tamabu Ken'ichi    8 2 0 0 3 22 0 2 0 0 57 2 0 0 3 15 2 0 0 3 58 1 2 0 0 27 2 0 0 3
 44 Ikeda Kei      16 2 0 0 3 55 0 2 0 0 21 2 0 0 3 8 2 1 0 3 20 2 0 0 3 11 1 2 0 0
 45 Kanazawa Shun'ichi  36 1 2 0 0 10 2 1 0 3 60 0 2 0 0 46 2 0 0 3 16 0 2 0 0 24 2 0 0 3
 46 Enomoto Yukihiro   54 2 1 0 3 58 1 2 0 0 9 0 2 0 0 45 0 2 0 0 1 2 0 0 3 35 0 2 0 0
 47 Shimizu Shuichi   42 0 2 0 0 37 0 2 0 0 17 2 0 0 3 13 2 0 0 3 3 2 1 0 3 9 0 2 0 0
 48 Yoshino Eiichi    27 2 0 0 3 5 2 1 0 3 58 1 2 0 0 7 2 0 0 3 33 2 1 0 3 28 2 1 0 3
 49 Shimizu Hajime    19 2 0 0 3 39 2 0 0 3 22 1 2 0 0 9 2 1 0 3 42 2 1 0 3 23 2 0 0 3
 50 Hata Hirotaka    37 2 1 0 3 9 2 1 0 3 2 0 2 0 0                 
 51 Hatano Tomohito   15 2 0 0 3 38 1 2 0 0 27 1 2 0 0                 
 52 Nagao Takuya     1 2 0 0 3 20 0 2 0 0 7 0 2 0 0 4 0 2 0 0           
 53 Arai Jin       55 0 1 0 0 15 0 2 0 0 41 2 0 0 3 39 2 0 0 3 54 2 0 0 3 16 0 2 0 0
 54 Ohkouchi Yoshiyuki  46 1 2 0 0 1 0 2 0 0 19 2 1 0 3 57 2 0 0 3 53 0 2 0 0      
 55 Maruyama Hidemasa  53 1 0 0 3 44 2 0 0 3 33 2 1 0 3 2 1 2 0 0 11 1 2 0 0 20 2 1 0 3
 56 Minagawa Keisuke   35 2 0 0 3 13 2 0 0 3 40 0 2 0 0 12 2 0 0 3 23 1 2 0 0      
 57 Kato Shinya     59 0 2 0 0     3 43 0 2 0 3 54 0 2 0 3           
 58 Haneda Daisuke    21 2 0 0 3 46 2 1 0 3 48 2 1 0 3 59 1 2 0 0 43 2 1 0 3 60 0 1 0 0
 59 Suzuki Kazuho    57 2 0 0 3 6 2 1 0 3 31 2 0 0 3 58 2 1 0 3 22 1 2 0 0      
 60 Sasage Hiroki    61 2 0 0 3 36 1 1 0 1 45 2 0 0 3 40 0 2 0 0 35 2 1 0 3 58 1 0 0 3
 61 Yamada Takeshi    60 0 2 0 0                            

FINAL STANDINGS
                 Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name         Points  Win %  Win %  Win % P/W/D/B
 1 Takada Masahiro     18 60.3704 100.0000 56.8543 6/6/0/0
 2 Shimada Takeshi     15 71.6667 71.4286 67.9915 6/5/0/0
 3 Yoshino Eiichi      15 59.2593 68.7500 59.8016 6/5/0/0
 4 Shimizu Hajime      15 57.2222 73.3333 55.0061 6/5/0/0
 5 Ito Hitoshi       15 52.7778 58.8235 51.8254 6/5/0/0
 6 Sasage Hiroki      13 55.5556 66.6667 54.4444 6/4/1/0
 7 Tanaka Hisaya      12 73.3333 72.7273 66.2121 5/4/0/0
 8 Maruyama Hidemasa    12 66.1111 60.0000 61.1748 6/4/0/0
 9 Seko Hiroyuki      12 62.7778 66.6667 55.3160 6/4/0/0
 10 Haneda Daisuke      12 61.4815 60.0000 57.1543 6/4/0/0
 11 Ikeda Kei        12 61.1111 64.2857 55.5182 6/4/0/0
 12 Motoki Toshio      12 60.3704 61.5385 58.0051 6/4/0/0
 13 Suzuki Kazuho      12 58.6667 69.2308 54.1905 5/4/0/0
 14 Tamabu Ken'ichi     12 58.3333 69.2308 53.4524 6/4/0/0
 15 Hayashi Toru       12 53.7037 71.4286 51.7483 6/4/0/0
 16 Kanda Satoshi      12 51.8519 75.0000 47.7679 6/4/0/0
 17 Watanabe Masanari    12 50.0000 64.2857 49.6947 6/4/0/0
 18 Matsumoto Yasuki     12 47.2222 66.6667 47.7814 6/4/0/0
 19 Matsuzaka Shigeru    10 53.1481 50.0000 54.3221 6/3/1/0
 20 Saito Shigeru      10 48.1481 58.3333 47.2917 6/3/1/0
 21 Kameno Daisuke      10 45.3704 61.5385 44.0476 6/3/1/0
 22 Kojima Keitaro      9 61.1111 41.6667 61.5865 6/3/0/0
 23 Minagawa Keisuke     9 58.6667 63.6364 56.8182 5/3/0/0
 24 Sugaya Hironobu      9 56.0000 53.8462 56.5501 5/3/0/0
 25 Fujiwara Makoto      9 55.5556 53.3333 47.7046 6/3/0/0
 26 Utsunomiya Jun      9 54.2222 50.0000 54.8445 5/2/0/1
 27 Iwaide Yoshitaka     9 52.7778 50.0000 51.0218 6/3/0/0
 28 Nadatani Hajime      9 50.9259 57.1429 48.0395 6/3/0/0
 29 Kuwayama Yusuke      9 50.9259 50.0000 55.3020 6/3/0/0
 30 Oikawa Eiki        9 48.8889 46.1538 49.8124 6/3/0/0
 31 Arai Jin         9 48.3333 54.5455 47.5000 6/3/0/0
 32 Yamanaka Kazuaki     9 48.1481 42.8571 51.7247 6/3/0/0
 33 Kanazawa Shun'ichi    9 46.2963 50.0000 48.6508 6/3/0/0
 34 Shimizu Shuichi      9 46.1111 46.1538 47.5458 6/3/0/0
 35 Yamada Takahiro      9 43.8889 56.2500 43.7607 6/3/0/0
 36 Kaneko Takefumi      7 45.3704 46.6667 44.7009 6/2/1/0
 37 Komatsu Hidekazu     7 40.7407 40.0000 43.6905 6/2/1/0
 38 Hata Hirotaka       6 77.7778 50.0000 77.9762 3/2/0/0
 39 Higake Tomoyuki      6 53.1481 33.3333 55.6044 6/2/0/0
 40 Yagi Akira        6 51.3333 38.4615 51.0952 5/1/0/1
 41 Enomoto Yukihiro     6 51.1111 35.7143 51.0714 6/2/0/0
 42 Noumi Tomoaki       6 50.9259 30.7692 51.1210 6/2/0/0
 43 Sugimoto Shigeki     6 48.8889 43.7500 51.4347 6/2/0/0
 44 Miyasaka Takeshi     6 46.1111 40.0000 46.4324 6/2/0/0
 45 Kawashima Kazuya     6 41.6667 42.8571 43.6325 6/2/0/0
 46 Ohkouchi Yoshiyuki    6 40.0000 41.6667 41.6667 5/2/0/0
 47 Kamiyama Shizuka     6 36.6667 33.3333 41.7903 5/1/0/1
 48 Naono Shuichi       4 54.6667 27.2727 53.6364 5/1/1/0
 49 Miyazaki Hiroki      4 48.8889 33.3333 49.6079 6/1/1/0
 50 Kato Shinya        3 75.0000 25.0000 68.3333 3/0/0/1
 51 Hatano Tomohito      3 66.6667 50.0000 59.7222 3/1/0/0
 52 Tano Shinya        3 58.3333 33.3333 52.1780 4/1/0/0
 53 Shindo Yoshiya      3 56.6667 23.0769 59.5833 5/0/0/1
 54 Oikawa Masafumi      3 56.2500 22.2222 56.7857 4/1/0/0
 55 Yamada Shintaro      3 55.5556 42.8571 50.0000 3/1/0/0
 56 Nagao Takuya       3 52.0833 25.0000 49.6032 4/1/0/0
 57 Fujii Dai         3 50.6667 27.2727 47.4892 5/1/0/0
 58 Arai Ken'ichiro      0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
 59 Yamada Takeshi      0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 60 Naito Nobuyuki      0 64.5833  0.0000 70.0893 4/0/0/0
 61 Ishii Tokio        0 42.6667  9.0909 45.9091 5/0/0/0
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com