This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 47th Tournament Results


Tournament Summary | Round Results | Final Standings


THE DATE

2000.3.18 (SAT) 9:00 - 18:30 (Tournament 9:30 - 17:30)
TOURNAMENT TYPE

Extended Constructed Swiss 50min 6rounds
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.43
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W0-03-175403

Lunatic Moon Convention 47th

Tournament Staff:
 Head Judge Kenta Iioka (Level III)
 Organizer  Tadao Zushi
 Scorekeeper Kazuaki Yamanaka
       Nobuyuki Naito

     Number of rounds completed: 6

Top 8:
======
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1  2 Arai Kenichiro      16 68.5185 78.5714 62.3893 -  3
2 44 Suzuki Kazuho       16 59.2593 68.7500 58.9072 +  2
3 46 Okamoto Takahiro     15 53.7037 78.5714 52.1612 +  2
4 35 Fujiwara Makoto      15 52.7778 66.6667 51.4469 -  2
5 43 Hosoyama Takashi     15 45.3704 68.7500 47.7778 -  0
6 18 Miyasaka Takeshi     13 48.1481 64.2857 49.2460 -  0
7  4 Imai Ayato        12 70.3704 61.5385 63.3433 +  3
8  5 Yamada Takeshi      12 64.8148 66.6667 56.9444 -  2

Byes:
=====

Round  1: 47 Hatano Tomohito
Round  2: 21 Matsui Hiroyuki
Round  3: 42 Koike Sachio

Drop-outs:
==========

After round 2: 12 Minagawa Keisuke
After round 2: 15 Naono Shuichi
After round 3: 24 Tanaka Fusatoshi
After round 3: 25 Terai Ryohei
After round 3: 34 Haneda Daisuke
After round 4:  6 Dobashi Taketoshi
After round 4: 27 Hayashi Toru
After round 4: 28 Takeda Eiji
After round 4: 32 Kinoshita Masashi
After round 4: 41 Yamada Shintaro
After round 4: 42 Koike Sachio

Disqualifications:
==================

None

Player Summary:
===============

Enrolled        47
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut 11
Played the last round 36

Tournament Log:
===============

File of 50 pre registered players imported 00/03/18 3:01:03
Tournament opened 00/03/18 9:30:14
Pairing of round 1 completed 00/03/18 10:33:51
Pairing of round 2 completed 00/03/18 11:34:54
Pairing of round 3 completed 00/03/18 13:06:46
Pairing of round 4 completed 00/03/18 14:26:30
Pairing of round 5 completed 00/03/18 15:26:03
Pairing of round 6 completed 00/03/18 16:35:48
ROUND RESULTS

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

             1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 
 No Name         VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Kawashima Kazuya   36 2 0 0 3 33 0 2 0 0 24 2 1 0 3 9 0 2 0 0 10 2 0 0 3 18 1 2 0 0
 2 Arai Kenichiro    37 2 0 0 3 4 2 0 0 3 46 2 1 0 3 16 2 0 0 3 26 2 0 0 3 44 0 0 3 1
 3 Tazuka Yusuke    26 0 2 0 0 22 0 2 0 0 39 1 1 0 1 19 0 2 0 0 45 0 2 0 0 17 0 2 0 0
 4 Imai Ayato      35 2 0 0 3 2 0 2 0 0 40 2 0 0 3 31 2 1 0 3 9 2 0 0 3 46 0 2 0 0
 5 Yamada Takeshi    9 2 1 0 3 29 2 0 0 3 41 2 0 0 3 11 2 0 0 3 44 1 2 0 0 35 1 2 0 0
 6 Dobashi Taketoshi  38 2 0 0 3 44 1 2 0 0 25 2 1 0 3 35 0 2 0 0           
 7 Asakura Takumi    39 2 1 0 3 43 1 2 0 0 10 0 2 0 0 27 2 0 0 3 31 0 2 0 0 40 1 2 0 0
 8 Yamaguchi Akira   33 1 2 0 0 24 0 2 0 0 28 2 1 0 3 36 1 2 0 0 13 0 2 0 0 30 0 2 0 0
 9 Sadahiro Masashi   5 1 2 0 0 39 2 1 0 3 32 2 1 0 3 1 2 0 0 3 4 0 2 0 0 26 2 1 0 3
 10 Uzaki Ken      11 0 2 0 0 36 2 0 0 3 7 2 0 0 3 43 1 2 0 0 1 0 2 0 0 21 1 2 0 0
 11 Yokota Kouhei    10 2 0 0 3 32 2 0 0 3 43 2 1 0 3 5 0 2 0 0 46 1 2 0 0 33 0 2 0 0
 12 Minagawa Keisuke   40 0 2 0 0 23 1 2 0 0                      
 13 Ishii Tokio     16 0 2 0 0 19 2 1 0 3 35 1 2 0 0 21 1 2 0 0 8 2 0 0 3 29 0 2 0 0
 14 Kougo Toshihide   25 2 1 0 3 30 0 0 3 1 16 0 2 0 0 38 0 2 0 0 39 1 2 0 0 19 1 2 0 0
 15 Naono Shuichi    20 0 2 0 0 38 0 2 0 0                      
 16 Tamaru Daisuke    13 2 0 0 3 31 2 1 0 3 14 2 0 0 3 2 0 2 0 0 35 0 2 0 0 37 2 1 0 3
 17 Sugimoto Shigeki   30 0 2 0 0 25 1 2 0 0 45 0 2 0 0 28 2 0 0 3 40 1 2 0 0 3 2 0 0 3
 18 Miyasaka Takeshi   27 2 0 0 3 47 1 1 0 1 30 2 1 0 3 26 0 2 0 0 21 2 0 0 3 1 2 1 0 3
 19 Yoshino Eiichi    44 1 2 0 0 13 1 2 0 0 36 0 2 0 0 3 2 0 0 3 30 1 1 0 1 14 2 1 0 3
 20 Suzuki Yuji     15 2 0 0 3 26 1 1 0 1 47 2 1 0 3 44 0 2 0 0 38 1 1 0 1 22 1 2 0 0
 21 Matsui Hiroyuki   43 1 2 0 0     3 23 0 2 0 0 13 2 1 0 3 18 0 2 0 0 10 2 1 0 3
 22 Motoki Toshio    32 1 2 0 0 3 2 0 0 3 38 1 1 0 1 33 2 0 0 3 47 1 2 0 0 20 2 1 0 3
 23 Kameno Daisuke    41 0 2 0 0 12 2 1 0 3 21 2 0 0 3 46 0 2 0 0 33 0 2 0 0 45 0 2 0 0
 24 Tanaka Fusatoshi   46 0 2 0 0 8 2 0 0 3 1 1 2 0 0                 
 25 Terai Ryohei     14 1 2 0 0 17 2 1 0 3 6 1 2 0 0                 
 26 Higake Tomoyuki    3 2 0 0 3 20 1 1 0 1 29 1 0 0 3 18 2 0 0 3 2 0 2 0 0 9 1 2 0 0
 27 Hayashi Toru     18 0 2 0 0 42 2 0 0 3 37 0 2 0 0 7 0 2 0 0           
 28 Takeda Eiji     29 0 2 0 0 35 1 2 0 0 8 1 2 0 0 17 0 2 0 0           
 29 Takada Ryutaro    28 2 0 0 3 5 0 2 0 0 26 0 1 0 0 40 2 1 0 3 36 0 2 0 0 13 2 0 0 3
 30 Hirai Tsuyoshi    17 2 0 0 3 14 0 0 3 1 18 1 2 0 0 47 0 2 0 0 19 1 1 0 1 8 2 0 0 3
 31 Kumaki Kazuyoshi   45 2 0 0 3 16 1 2 0 0 34 2 1 0 3 4 1 2 0 0 7 2 0 0 3 36 0 2 0 0
 32 Kinoshita Masashi  22 2 1 0 3 11 0 2 0 0 9 1 2 0 0 42 0 2 0 0           
 33 Suzuki Mayumi     8 2 1 0 3 1 2 0 0 3 44 0 2 0 0 22 0 2 0 0 23 2 0 0 3 11 2 0 0 3
 34 Haneda Daisuke    42 2 1 0 3 41 0 2 0 0 31 1 2 0 0                 
 35 Fujiwara Makoto    4 0 2 0 0 28 2 1 0 3 13 2 1 0 3 6 2 0 0 3 16 2 0 0 3 5 2 1 0 3
 36 Kurobane Kyuya    1 0 2 0 0 10 0 2 0 0 19 2 0 0 3 8 2 1 0 3 29 2 0 0 3 31 2 0 0 3
 37 Kotani Shuji     2 0 2 0 0 45 2 1 0 3 27 2 0 0 3 41 2 0 0 3 43 0 2 0 0 16 1 2 0 0
 38 Sugaya Hironobu    6 0 2 0 0 15 2 0 0 3 22 1 1 0 1 14 2 0 0 3 20 1 1 0 1 39 2 0 0 3
 39 Sakurai Yuki     7 1 2 0 0 9 1 2 0 0 3 1 1 0 1 45 2 1 0 3 14 2 1 0 3 38 0 2 0 0
 40 Ogawa Takashi    12 2 0 0 3 46 0 2 0 0 4 0 2 0 0 29 1 2 0 0 17 2 1 0 3 7 2 1 0 3
 41 Yamada Shintaro   23 2 0 0 3 34 2 0 0 3 5 0 2 0 0 37 0 2 0 0           
 42 Koike Sachio     34 1 2 0 0 27 0 2 0 0     3 32 2 0 0 3           
 43 Hosoyama Takashi   21 2 1 0 3 7 2 1 0 3 11 1 2 0 0 10 2 1 0 3 37 2 0 0 3 47 2 0 0 3
 44 Suzuki Kazuho    19 2 1 0 3 6 2 1 0 3 33 2 0 0 3 20 2 0 0 3 5 2 1 0 3 2 0 0 3 1
 45 Nakamura Masayuki  31 0 2 0 0 37 1 2 0 0 17 2 0 0 3 39 1 2 0 0 3 2 0 0 3 23 2 0 0 3
 46 Okamoto Takahiro   24 2 0 0 3 40 2 0 0 3 2 1 2 0 0 23 2 0 0 3 11 2 1 0 3 4 2 0 0 3
 47 Hatano Tomohito        3 18 1 1 0 1 20 1 2 0 0 30 2 0 0 3 22 2 1 0 3 43 0 2 0 0

FINAL STANDINGS
                 Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name         Points  Win %  Win %  Win % P/W/D/B
 1 Arai Kenichiro      16 68.5185 78.5714 62.3893 6/5/1/0
 2 Suzuki Kazuho      16 59.2593 68.7500 58.9072 6/5/1/0
 3 Okamoto Takahiro     15 53.7037 78.5714 52.1612 6/5/0/0
 4 Fujiwara Makoto     15 52.7778 66.6667 51.4469 6/5/0/0
 5 Hosoyama Takashi     15 45.3704 68.7500 47.7778 6/5/0/0
 6 Miyasaka Takeshi     13 48.1481 64.2857 49.2460 6/4/1/0
 7 Imai Ayato        12 70.3704 61.5385 63.3433 6/4/0/0
 8 Yamada Takeshi      12 64.8148 66.6667 56.9444 6/4/0/0
 9 Tamaru Daisuke      12 56.4815 57.1429 53.6508 6/4/0/0
 10 Suzuki Mayumi      12 51.8519 61.5385 49.2361 6/4/0/0
 11 Sadahiro Masashi     12 51.8519 56.2500 52.2703 6/4/0/0
 12 Kurobane Kyuya      12 42.5926 61.5385 46.0317 6/4/0/0
 13 Sugaya Hironobu     11 42.5926 66.6667 45.0694 6/3/2/0
 14 Hatano Tomohito     10 60.0000 57.1429 58.6071 5/2/1/1
 15 Higake Tomoyuki     10 59.2593 58.3333 55.4067 6/3/1/0
 16 Motoki Toshio      10 49.0741 60.0000 50.3358 6/3/1/0
 17 Kotani Shuji       9 62.0370 50.0000 57.4901 6/3/0/0
 18 Yokota Kouhei       9 61.1111 50.0000 58.6195 6/3/0/0
 19 Kawashima Kazuya     9 56.4815 50.0000 54.8878 6/3/0/0
 20 Kumaki Kazuyoshi     9 52.7778 53.3333 52.4771 6/3/0/0
 21 Matsui Hiroyuki      9 51.1111 46.6667 49.8452 5/2/0/1
 22 Takada Ryutaro      9 50.9259 50.0000 51.0897 6/3/0/0
 23 Ogawa Takashi       9 50.0000 46.6667 51.0501 6/3/0/0
 24 Nakamura Masayuki     9 39.8148 57.1429 42.7679 6/3/0/0
 25 Suzuki Yuji        8 58.3333 50.0000 57.3710 6/2/2/0
 26 Hirai Tsuyoshi      8 44.4444 50.0000 46.2698 6/2/2/0
 27 Yoshino Eiichi      7 50.0000 46.6667 47.8259 6/2/1/0
 28 Sakurai Yuki       7 46.2963 43.7500 47.7877 6/2/1/0
 29 Dobashi Taketoshi     6 66.6667 50.0000 61.7361 4/2/0/0
 30 Yamada Shintaro      6 64.5833 50.0000 59.3750 4/2/0/0
 31 Uzaki Ken         6 55.5556 42.8571 52.8259 6/2/0/0
 32 Kameno Daisuke      6 55.5556 30.7692 54.5421 6/2/0/0
 33 Ishii Tokio        6 53.7037 40.0000 50.0794 6/2/0/0
 34 Asakura Takumi      6 48.1481 40.0000 48.1151 6/2/0/0
 35 Sugimoto Shigeki     6 40.7407 42.8571 44.1534 6/2/0/0
 36 Koike Sachio       6 33.3333 55.5556 34.7222 3/1/0/1
 37 Kougo Toshihide      4 47.2222 31.2500 51.4451 6/1/1/0
 38 Kinoshita Masashi     3 64.5833 30.0000 63.1313 4/1/0/0
 39 Hayashi Toru       3 58.3333 25.0000 56.9444 4/1/0/0
 40 Tanaka Fusatoshi     3 55.5556 42.8571 55.3571 3/1/0/0
 41 Haneda Daisuke      3 55.5556 37.5000 57.3413 3/1/0/0
 42 Terai Ryohei       3 48.1481 44.4444 44.4444 3/1/0/0
 43 Yamaguchi Akira      3 46.2963 26.6667 48.2112 6/1/0/0
 44 Tazuka Yusuke       1 45.3704  8.3333 51.4583 6/0/1/0
 45 Naono Shuichi       0 58.3333  0.0000 62.5000 2/0/0/0
 46 Minagawa Keisuke     0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0
 47 Takeda Eiji        0 47.9167 20.0000 44.9242 4/0/0/0
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com