This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 1


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    13   Harada Hiroshi        ( 58)
Asakura Takumi        ( 10)    26   Takada Hirofumi       ( 66)
Edo Hideaki         ( 39)    30   Hamada Kazuya        ( 26)
Enomoto Yukihiro       ( 24)    28   Suematsu Takayuki      ( 54)
Fujii Dai          ( 63)    31   Kawashima Kazuya       ( 8)
Fujita Masamichi       ( 16)    18   Yoshioka Yasunari      ( 33)
Fujiwara Makoto       ( 34)    34   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Hamada Kazuya        ( 26)    30   Edo Hideaki         ( 39)
Haneda Daisuke        ( 3)    29   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Harada Hiroshi        ( 58)    13   Arai Jin           ( 49)
Hatano Tomohito       ( 45)    33   Imai Ayato          ( 59)
Ichinose Kouhei       ( 48)    6   Sugaya Hironobu       ( 18)
Ikeda Kei          ( 41)    25   Yanagihori Satoru      ( 36)
Imai Ayato          ( 59)    33   Hatano Tomohito       ( 45)
Ito Hitoshi         ( 61)    17   Okuda Isao          ( 19)
Kagami Gen          ( 57)    5   Takahashi Kei        ( 13)
Kameno Daisuke        ( 28)    3   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Kanda Satoshi        ( 50)    19   Kato Shuichi         ( 72)
Kaneko Takefumi       ( 7)    27   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Kato Shuichi         ( 72)    19   Kanda Satoshi        ( 50)
Kawashima Kazuya       ( 8)    31   Fujii Dai          ( 63)
Kinoshita Masashi      ( 67)    37   Suzuki Yuji         ( 11)
Kotani Shuji         ( 15)    1   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Kubo Koji          ( 70)    2   Motoki Toshio        ( 73)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    12   Namegata Satoru       ( 68)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    24   Seko Hiroyuki        ( 6)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    1   Kotani Shuji         ( 15)
Matsuo Yukinori       ( 53)    35   Yagi Akira          ( 17)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    34   Fujiwara Makoto       ( 34)
Miyazaki Hiroki       ( 44)    9   Nagashima Shuji       ( 43)
Mori Takeshi         ( 71)    20   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Moriyama Yousuke       ( 62)    4   Shimizu Hajime        ( 60)
Motoki Toshio        ( 73)    2   Kubo Koji          ( 70)
Motozawa Go         ( 65)    16   Takada Ryutaro        ( 30)
Nagao Takuya         ( 14)    32   Yoshikawa Kouta       ( 64)
Nagashima Shuji       ( 43)    9   Miyazaki Hiroki       ( 44)
Naito Nobuyuki        ( 29)    15   Uchibori Atsushi       ( 32)
Nakajima Keisuke       ( 12)    8   Tanaka Hisaya        ( 42)
Namegata Satoru       ( 68)    12   Kuwayama Yusuke       ( 55)
Nomura Eiji         ( 5)    22   Yamamoto Manabu       ( 51)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    21   Suzuki Mitsuru        ( 27)
Ogawa Takashi        ( 1)    14   Ohkura Kensuke        ( 25)
Ohkura Kensuke        ( 25)    14   Ogawa Takashi        ( 1)
Okuda Isao          ( 19)    17   Ito Hitoshi         ( 61)
Sadahiro Masashi       ( 21)    36   Sato Akio          ( 23)
Sakurai Yuki         ( 22)    7   Saruta Tetsuya        ( 52)
Saruta Tetsuya        ( 52)    7   Sakurai Yuki         ( 22)
Sasage Hiroki        ( 69)    10   Uzaki Ken          ( 56)
Sato Akio          ( 23)    36   Sadahiro Masashi       ( 21)
Seko Hiroyuki        ( 6)    24   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    29   Haneda Daisuke        ( 3)
Shimizu Hajime        ( 60)    4   Moriyama Yousuke       ( 62)
Suematsu Takayuki      ( 54)    28   Enomoto Yukihiro       ( 24)
Sugaya Hironobu       ( 18)    6   Ichinose Kouhei       ( 48)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    23   Takasaki Yuichi       ( 2)
Suzuki Fumio         ( 9)    11   Suzuki Masahiro       ( 31)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    20   Mori Takeshi         ( 71)
Suzuki Masahiro       ( 31)    11   Suzuki Fumio         ( 9)
Suzuki Mitsuru        ( 27)    21   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Suzuki Yuji         ( 11)    37   Kinoshita Masashi      ( 67)
Takada Hirofumi       ( 66)    26   Asakura Takumi        ( 10)
Takada Ryutaro        ( 30)    16   Motozawa Go         ( 65)
Takahashi Kei        ( 13)    5   Kagami Gen          ( 57)
Takasaki Yuichi       ( 2)    23   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Tanaka Hisaya        ( 42)    8   Nakajima Keisuke       ( 12)
Uchibori Atsushi       ( 32)    15   Naito Nobuyuki        ( 29)
Uzaki Ken          ( 56)    10   Sasage Hiroki        ( 69)
Yagi Akira          ( 17)    35   Matsuo Yukinori       ( 53)
Yamamoto Manabu       ( 51)    22   Nomura Eiji         ( 5)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    27   Kaneko Takefumi       ( 7)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    3   Kameno Daisuke        ( 28)
Yanagihori Satoru      ( 36)    25   Ikeda Kei          ( 41)
Yoshikawa Kouta       ( 64)    32   Nagao Takuya         ( 14)
Yoshioka Yasunari      ( 33)    18   Fujita Masamichi       ( 16)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com