This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 2


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    34   Kinoshita Masashi      ( 67)
Asakura Takumi        ( 10)    32   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Edo Hideaki         ( 39)    13   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Enomoto Yukihiro       ( 24)    37   Sato Akio          ( 23)
Fujii Dai          ( 63)    15   Namegata Satoru       ( 68)
Fujita Masamichi       ( 16)    18   Takasaki Yuichi       ( 2)
Fujiwara Makoto       ( 34)    16   Seko Hiroyuki        ( 6)
Hamada Kazuya        ( 26)    30   Ito Hitoshi         ( 61)
Haneda Daisuke        ( 3)    28   Miyazaki Hiroki       ( 44)
Harada Hiroshi        ( 58)    6   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Hatano Tomohito       ( 45)    10   Nakajima Keisuke       ( 12)
Ichinose Kouhei       ( 48)    14   Suematsu Takayuki      ( 54)
Ikeda Kei          ( 41)    2   Motozawa Go         ( 65)
Imai Ayato          ( 59)    27   Kuwayama Yusuke       ( 55)
Ito Hitoshi         ( 61)    30   Hamada Kazuya        ( 26)
Kagami Gen          ( 57)    11   Motoki Toshio        ( 73)
Kameno Daisuke        ( 28)    7   Okuda Isao          ( 19)
Kanda Satoshi        ( 50)    12   Sadahiro Masashi       ( 21)
Kaneko Takefumi       ( 7)    19   Kotani Shuji         ( 15)
Kato Shuichi         ( 72)    25   Yamamoto Manabu       ( 51)
Kawashima Kazuya       ( 8)    22   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Kinoshita Masashi      ( 67)    34   Arai Jin           ( 49)
Kotani Shuji         ( 15)    19   Kaneko Takefumi       ( 7)
Kubo Koji          ( 70)    29   Ohkura Kensuke        ( 25)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    27   Imai Ayato          ( 59)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    23   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    20   Sugaya Hironobu       ( 18)
Matsuo Yukinori       ( 53)    31   Naito Nobuyuki        ( 29)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    32   Asakura Takumi        ( 10)
Miyazaki Hiroki       ( 44)    28   Haneda Daisuke        ( 3)
Mori Takeshi         ( 71)    33   Nagao Takuya         ( 14)
Moriyama Yousuke       ( 62)    26   Takada Ryutaro        ( 30)
Motoki Toshio        ( 73)    11   Kagami Gen          ( 57)
Motozawa Go         ( 65)    2   Ikeda Kei          ( 41)
Nagao Takuya         ( 14)    33   Mori Takeshi         ( 71)
Nagashima Shuji       ( 43)    17   Uchibori Atsushi       ( 32)
Naito Nobuyuki        ( 29)    31   Matsuo Yukinori       ( 53)
Nakajima Keisuke       ( 12)    10   Hatano Tomohito       ( 45)
Namegata Satoru       ( 68)    15   Fujii Dai          ( 63)
Nomura Eiji         ( 5)    8   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    8   Nomura Eiji         ( 5)
Ogawa Takashi        ( 1)    1   Suzuki Fumio         ( 9)
Ohkura Kensuke        ( 25)    29   Kubo Koji          ( 70)
Okuda Isao          ( 19)    7   Kameno Daisuke        ( 28)
Sadahiro Masashi       ( 21)    12   Kanda Satoshi        ( 50)
Sakurai Yuki         ( 22)    3   Takada Hirofumi       ( 66)
Saruta Tetsuya        ( 52)    21   Takahashi Kei        ( 13)
Sasage Hiroki        ( 69)    24   Yanagihori Satoru      ( 36)
Sato Akio          ( 23)    37   Enomoto Yukihiro       ( 24)
Seko Hiroyuki        ( 6)    16   Fujiwara Makoto       ( 34)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    5   Yagi Akira          ( 17)
Shimizu Hajime        ( 60)    9   Suzuki Yuji         ( 11)
Suematsu Takayuki      ( 54)    14   Ichinose Kouhei       ( 48)
Sugaya Hironobu       ( 18)    20   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    22   Kawashima Kazuya       ( 8)
Suzuki Fumio         ( 9)    1   Ogawa Takashi        ( 1)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    6   Harada Hiroshi        ( 58)
Suzuki Masahiro       ( 31)    36   Suzuki Mitsuru        ( 27)
Suzuki Mitsuru        ( 27)    36   Suzuki Masahiro       ( 31)
Suzuki Yuji         ( 11)    9   Shimizu Hajime        ( 60)
Takada Hirofumi       ( 66)    3   Sakurai Yuki         ( 22)
Takada Ryutaro        ( 30)    26   Moriyama Yousuke       ( 62)
Takahashi Kei        ( 13)    21   Saruta Tetsuya        ( 52)
Takasaki Yuichi       ( 2)    18   Fujita Masamichi       ( 16)
Tanaka Hisaya        ( 42)    35   Yoshioka Yasunari      ( 33)
Uchibori Atsushi       ( 32)    17   Nagashima Shuji       ( 43)
Uzaki Ken          ( 56)    4   Yoshikawa Kouta       ( 64)
Yagi Akira          ( 17)    5   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Yamamoto Manabu       ( 51)    25   Kato Shuichi         ( 72)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    13   Edo Hideaki         ( 39)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    23   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Yanagihori Satoru      ( 36)    24   Sasage Hiroki        ( 69)
Yoshikawa Kouta       ( 64)    4   Uzaki Ken          ( 56)
Yoshioka Yasunari      ( 33)    35   Tanaka Hisaya        ( 42)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com