This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 3


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    28   Sugaya Hironobu       ( 18)
Asakura Takumi        ( 10)    34   Enomoto Yukihiro       ( 24)
Edo Hideaki         ( 39)    2   Uzaki Ken          ( 56)
Enomoto Yukihiro       ( 24)    34   Asakura Takumi        ( 10)
Fujii Dai          ( 63)    4   Yagi Akira          ( 17)
Fujita Masamichi       ( 16)    7   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Fujiwara Makoto       ( 34)    11   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Hamada Kazuya        ( 26)    17   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Haneda Daisuke        ( 3)    27   Suzuki Yuji         ( 11)
Harada Hiroshi        ( 58)    3   Uchibori Atsushi       ( 32)
Hatano Tomohito       ( 45)    12   Kanda Satoshi        ( 50)
Ichinose Kouhei       ( 48)    8   Motozawa Go         ( 65)
Ikeda Kei          ( 41)    13   Suzuki Masahiro       ( 31)
Imai Ayato          ( 59)    15   Suzuki Fumio         ( 9)
Ito Hitoshi         ( 61)    37   Yanagihori Satoru      ( 36)
Kagami Gen          ( 57)    9   Takada Hirofumi       ( 66)
Kameno Daisuke        ( 28)    6   Ogawa Takashi        ( 1)
Kanda Satoshi        ( 50)    12   Hatano Tomohito       ( 45)
Kaneko Takefumi       ( 7)    29   Takahashi Kei        ( 13)
Kato Shuichi         ( 72)    36   Kubo Koji          ( 70)
Kawashima Kazuya       ( 8)    31   Suzuki Mitsuru        ( 27)
Kinoshita Masashi      ( 67)    33   Takada Ryutaro        ( 30)
Kotani Shuji         ( 15)    10   Sato Akio          ( 23)
Kubo Koji          ( 70)    36   Kato Shuichi         ( 72)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    35   Yoshioka Yasunari      ( 33)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    18   Motoki Toshio        ( 73)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    11   Fujiwara Makoto       ( 34)
Matsuo Yukinori       ( 53)    22   Namegata Satoru       ( 68)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    19   Sasage Hiroki        ( 69)
Miyazaki Hiroki       ( 44)    32   Naito Nobuyuki        ( 29)
Mori Takeshi         ( 71)    23   Yamamoto Manabu       ( 51)
Moriyama Yousuke       ( 62)    16   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Motoki Toshio        ( 73)    18   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Motozawa Go         ( 65)    8   Ichinose Kouhei       ( 48)
Nagao Takuya         ( 14)    30   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Nagashima Shuji       ( 43)    20   Okuda Isao          ( 19)
Naito Nobuyuki        ( 29)    32   Miyazaki Hiroki       ( 44)
Nakajima Keisuke       ( 12)    5   Sadahiro Masashi       ( 21)
Namegata Satoru       ( 68)    22   Matsuo Yukinori       ( 53)
Nomura Eiji         ( 5)    24   Tanaka Hisaya        ( 42)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    7   Fujita Masamichi       ( 16)
Ogawa Takashi        ( 1)    6   Kameno Daisuke        ( 28)
Ohkura Kensuke        ( 25)    25   Takasaki Yuichi       ( 2)
Okuda Isao          ( 19)    20   Nagashima Shuji       ( 43)
Sadahiro Masashi       ( 21)    5   Nakajima Keisuke       ( 12)
Sakurai Yuki         ( 22)    26   Suematsu Takayuki      ( 54)
Saruta Tetsuya        ( 52)    14   Yoshikawa Kouta       ( 64)
Sasage Hiroki        ( 69)    19   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Sato Akio          ( 23)    10   Kotani Shuji         ( 15)
Seko Hiroyuki        ( 6)    1   Shimizu Hajime        ( 60)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    21   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Shimizu Hajime        ( 60)    1   Seko Hiroyuki        ( 6)
Suematsu Takayuki      ( 54)    26   Sakurai Yuki         ( 22)
Sugaya Hironobu       ( 18)    28   Arai Jin           ( 49)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    17   Hamada Kazuya        ( 26)
Suzuki Fumio         ( 9)    15   Imai Ayato          ( 59)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    21   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Suzuki Masahiro       ( 31)    13   Ikeda Kei          ( 41)
Suzuki Mitsuru        ( 27)    31   Kawashima Kazuya       ( 8)
Suzuki Yuji         ( 11)    27   Haneda Daisuke        ( 3)
Takada Hirofumi       ( 66)    9   Kagami Gen          ( 57)
Takada Ryutaro        ( 30)    33   Kinoshita Masashi      ( 67)
Takahashi Kei        ( 13)    29   Kaneko Takefumi       ( 7)
Takasaki Yuichi       ( 2)    25   Ohkura Kensuke        ( 25)
Tanaka Hisaya        ( 42)    24   Nomura Eiji         ( 5)
Uchibori Atsushi       ( 32)    3   Harada Hiroshi        ( 58)
Uzaki Ken          ( 56)    2   Edo Hideaki         ( 39)
Yagi Akira          ( 17)    4   Fujii Dai          ( 63)
Yamamoto Manabu       ( 51)    23   Mori Takeshi         ( 71)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    16   Moriyama Yousuke       ( 62)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    30   Nagao Takuya         ( 14)
Yanagihori Satoru      ( 36)    37   Ito Hitoshi         ( 61)
Yoshikawa Kouta       ( 64)    14   Saruta Tetsuya        ( 52)
Yoshioka Yasunari      ( 33)    35   Kuwayama Yusuke       ( 55)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com