This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 4


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    25   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Edo Hideaki         ( 39)    2   Kagami Gen          ( 57)
Fujii Dai          ( 63)    9   Shimizu Hajime        ( 60)
Fujita Masamichi       ( 16)    5   Nakajima Keisuke       ( 12)
Fujiwara Makoto       ( 34)    22   Nagao Takuya         ( 14)
Haneda Daisuke        ( 3)    19   Sakurai Yuki         ( 22)
Harada Hiroshi        ( 58)    1   Ogawa Takashi        ( 1)
Ichinose Kouhei       ( 48)    7   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Ikeda Kei          ( 41)    17   Kanda Satoshi        ( 50)
Imai Ayato          ( 59)    29   Miyazaki Hiroki       ( 44)
Kagami Gen          ( 57)    2   Edo Hideaki         ( 39)
Kameno Daisuke        ( 28)    11   Ohkura Kensuke        ( 25)
Kanda Satoshi        ( 50)    17   Ikeda Kei          ( 41)
Kaneko Takefumi       ( 7)    26   Saruta Tetsuya        ( 52)
Kato Shuichi         ( 72)    32   Kuwayama Yusuke       ( 55)
Kawashima Kazuya       ( 8)    24   Nagashima Shuji       ( 43)
Kinoshita Masashi      ( 67)    20   Matsuo Yukinori       ( 53)
Kotani Shuji         ( 15)    6   Sadahiro Masashi       ( 21)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    32   Kato Shuichi         ( 72)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    28   Sugaya Hironobu       ( 18)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    4   Motozawa Go         ( 65)
Matsuo Yukinori       ( 53)    20   Kinoshita Masashi      ( 67)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    25   Arai Jin           ( 49)
Miyazaki Hiroki       ( 44)    29   Imai Ayato          ( 59)
Mori Takeshi         ( 71)    16   Namegata Satoru       ( 68)
Moriyama Yousuke       ( 62)    14   Tanaka Hisaya        ( 42)
Motoki Toshio        ( 73)    8   Uchibori Atsushi       ( 32)
Motozawa Go         ( 65)    4   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Nagao Takuya         ( 14)    22   Fujiwara Makoto       ( 34)
Nagashima Shuji       ( 43)    24   Kawashima Kazuya       ( 8)
Naito Nobuyuki        ( 29)    31   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Nakajima Keisuke       ( 12)    5   Fujita Masamichi       ( 16)
Namegata Satoru       ( 68)    16   Mori Takeshi         ( 71)
Nomura Eiji         ( 5)    30   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    7   Ichinose Kouhei       ( 48)
Ogawa Takashi        ( 1)    1   Harada Hiroshi        ( 58)
Ohkura Kensuke        ( 25)    11   Kameno Daisuke        ( 28)
Okuda Isao          ( 19)    12   Sasage Hiroki        ( 69)
Sadahiro Masashi       ( 21)    6   Kotani Shuji         ( 15)
Sakurai Yuki         ( 22)    19   Haneda Daisuke        ( 3)
Saruta Tetsuya        ( 52)    26   Kaneko Takefumi       ( 7)
Sasage Hiroki        ( 69)    12   Okuda Isao          ( 19)
Sato Akio          ( 23)    23   Takasaki Yuichi       ( 2)
Seko Hiroyuki        ( 6)    3   Yagi Akira          ( 17)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    30   Nomura Eiji         ( 5)
Shimizu Hajime        ( 60)    9   Fujii Dai          ( 63)
Suematsu Takayuki      ( 54)    18   Suzuki Yuji         ( 11)
Sugaya Hironobu       ( 18)    28   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    10   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Suzuki Fumio         ( 9)    13   Uzaki Ken          ( 56)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    10   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Suzuki Masahiro       ( 31)    27   Yamamoto Manabu       ( 51)
Suzuki Yuji         ( 11)    18   Suematsu Takayuki      ( 54)
Takada Hirofumi       ( 66)    15   Yoshikawa Kouta       ( 64)
Takasaki Yuichi       ( 2)    23   Sato Akio          ( 23)
Tanaka Hisaya        ( 42)    14   Moriyama Yousuke       ( 62)
Uchibori Atsushi       ( 32)    8   Motoki Toshio        ( 73)
Uzaki Ken          ( 56)    13   Suzuki Fumio         ( 9)
Yagi Akira          ( 17)    3   Seko Hiroyuki        ( 6)
Yamamoto Manabu       ( 51)    27   Suzuki Masahiro       ( 31)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    21   Yanagihori Satoru      ( 36)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    31   Naito Nobuyuki        ( 29)
Yanagihori Satoru      ( 36)    21   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Yoshikawa Kouta       ( 64)    15   Takada Hirofumi       ( 66)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com