This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 5


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    25   Fujiwara Makoto       ( 34)
Edo Hideaki         ( 39)    1   Harada Hiroshi        ( 58)
Fujii Dai          ( 63)    9   Mori Takeshi         ( 71)
Fujita Masamichi       ( 16)    10   Ogawa Takashi        ( 1)
Fujiwara Makoto       ( 34)    25   Arai Jin           ( 49)
Haneda Daisuke        ( 3)    23   Kanda Satoshi        ( 50)
Harada Hiroshi        ( 58)    1   Edo Hideaki         ( 39)
Ichinose Kouhei       ( 48)    2   Yagi Akira          ( 17)
Ikeda Kei          ( 41)    7   Kagami Gen          ( 57)
Imai Ayato          ( 59)    19   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Kagami Gen          ( 57)    7   Ikeda Kei          ( 41)
Kameno Daisuke        ( 28)    6   Uzaki Ken          ( 56)
Kanda Satoshi        ( 50)    23   Haneda Daisuke        ( 3)
Kaneko Takefumi       ( 7)    17   Suzuki Fumio         ( 9)
Kato Shuichi         ( 72)    28   Yanagihori Satoru      ( 36)
Kawashima Kazuya       ( 8)    16   Sasage Hiroki        ( 69)
Kinoshita Masashi      ( 67)    15   Suzuki Masahiro       ( 31)
Kotani Shuji         ( 15)    12   Suematsu Takayuki      ( 54)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    29   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    21   Moriyama Yousuke       ( 62)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    13   Sakurai Yuki         ( 22)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    20   Sato Akio          ( 23)
Mori Takeshi         ( 71)    9   Fujii Dai          ( 63)
Moriyama Yousuke       ( 62)    21   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Motoki Toshio        ( 73)    5   Takada Hirofumi       ( 66)
Motozawa Go         ( 65)    3   Sadahiro Masashi       ( 21)
Nagao Takuya         ( 14)    14   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Nagashima Shuji       ( 43)    27   Naito Nobuyuki        ( 29)
Naito Nobuyuki        ( 29)    27   Nagashima Shuji       ( 43)
Nakajima Keisuke       ( 12)    11   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Nomura Eiji         ( 5)    26   Sugaya Hironobu       ( 18)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    11   Nakajima Keisuke       ( 12)
Ogawa Takashi        ( 1)    10   Fujita Masamichi       ( 16)
Ohkura Kensuke        ( 25)    22   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Okuda Isao          ( 19)    4   Seko Hiroyuki        ( 6)
Sadahiro Masashi       ( 21)    3   Motozawa Go         ( 65)
Sakurai Yuki         ( 22)    13   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Sasage Hiroki        ( 69)    16   Kawashima Kazuya       ( 8)
Sato Akio          ( 23)    20   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Seko Hiroyuki        ( 6)    4   Okuda Isao          ( 19)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    19   Imai Ayato          ( 59)
Shimizu Hajime        ( 60)    18   Uchibori Atsushi       ( 32)
Suematsu Takayuki      ( 54)    12   Kotani Shuji         ( 15)
Sugaya Hironobu       ( 18)    26   Nomura Eiji         ( 5)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    8   Tanaka Hisaya        ( 42)
Suzuki Fumio         ( 9)    17   Kaneko Takefumi       ( 7)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    22   Ohkura Kensuke        ( 25)
Suzuki Masahiro       ( 31)    15   Kinoshita Masashi      ( 67)
Suzuki Yuji         ( 11)    24   Takasaki Yuichi       ( 2)
Takada Hirofumi       ( 66)    5   Motoki Toshio        ( 73)
Takasaki Yuichi       ( 2)    24   Suzuki Yuji         ( 11)
Tanaka Hisaya        ( 42)    8   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Uchibori Atsushi       ( 32)    18   Shimizu Hajime        ( 60)
Uzaki Ken          ( 56)    6   Kameno Daisuke        ( 28)
Yagi Akira          ( 17)    2   Ichinose Kouhei       ( 48)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    14   Nagao Takuya         ( 14)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    29   Kuwayama Yusuke       ( 55)
Yanagihori Satoru      ( 36)    28   Kato Shuichi         ( 72)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com