This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 6


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    20   Kawashima Kazuya       ( 8)
Edo Hideaki         ( 39)    2   Sadahiro Masashi       ( 21)
Fujii Dai          ( 63)    3   Uzaki Ken          ( 56)
Fujita Masamichi       ( 16)    5   Ikeda Kei          ( 41)
Fujiwara Makoto       ( 34)    21   Nagashima Shuji       ( 43)
Harada Hiroshi        ( 58)    1   Yagi Akira          ( 17)
Ikeda Kei          ( 41)    5   Fujita Masamichi       ( 16)
Kagami Gen          ( 57)    6   Kotani Shuji         ( 15)
Kameno Daisuke        ( 28)    10   Takada Hirofumi       ( 66)
Kaneko Takefumi       ( 7)    13   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Kato Shuichi         ( 72)    17   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Kawashima Kazuya       ( 8)    20   Arai Jin           ( 49)
Kinoshita Masashi      ( 67)    8   Moriyama Yousuke       ( 62)
Kotani Shuji         ( 15)    6   Kagami Gen          ( 57)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    22   Takasaki Yuichi       ( 2)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    17   Kato Shuichi         ( 72)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    16   Nagao Takuya         ( 14)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    14   Uchibori Atsushi       ( 32)
Mori Takeshi         ( 71)    11   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Moriyama Yousuke       ( 62)    8   Kinoshita Masashi      ( 67)
Motoki Toshio        ( 73)    4   Seko Hiroyuki        ( 6)
Nagao Takuya         ( 14)    16   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Nagashima Shuji       ( 43)    21   Fujiwara Makoto       ( 34)
Naito Nobuyuki        ( 29)    18   Sato Akio          ( 23)
Nakajima Keisuke       ( 12)    15   Suzuki Yuji         ( 11)
Nomura Eiji         ( 5)    19   Suzuki Fumio         ( 9)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    7   Sakurai Yuki         ( 22)
Ogawa Takashi        ( 1)    9   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Okuda Isao          ( 19)    12   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Sadahiro Masashi       ( 21)    2   Edo Hideaki         ( 39)
Sakurai Yuki         ( 22)    7   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Sato Akio          ( 23)    18   Naito Nobuyuki        ( 29)
Seko Hiroyuki        ( 6)    4   Motoki Toshio        ( 73)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    11   Mori Takeshi         ( 71)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    13   Kaneko Takefumi       ( 7)
Suzuki Fumio         ( 9)    19   Nomura Eiji         ( 5)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    9   Ogawa Takashi        ( 1)
Suzuki Yuji         ( 11)    15   Nakajima Keisuke       ( 12)
Takada Hirofumi       ( 66)    10   Kameno Daisuke        ( 28)
Takasaki Yuichi       ( 2)    22   Kuwayama Yusuke       ( 55)
Uchibori Atsushi       ( 32)    14   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Uzaki Ken          ( 56)    3   Fujii Dai          ( 63)
Yagi Akira          ( 17)    1   Harada Hiroshi        ( 58)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    12   Okuda Isao          ( 19)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    23   Yanagihori Satoru      ( 36)
Yanagihori Satoru      ( 36)    23   Yanagihori Norimoto     ( 46)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com