This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 48th
Pairings for Round 7


Player            (No.)   Table  Opponent           (No.)
Arai Jin           ( 49)    15   Matsui Hiroyuki       ( 37)
Edo Hideaki         ( 39)    6   Mori Takeshi         ( 71)
Fujii Dai          ( 63)    5   Kameno Daisuke        ( 28)
Fujiwara Makoto       ( 34)    18   Kawashima Kazuya       ( 8)
Harada Hiroshi        ( 58)    1   Sadahiro Masashi       ( 21)
Ikeda Kei          ( 41)    4   Nomura Yoshiyuki       ( 4)
Kagami Gen          ( 57)    3   Yagi Akira          ( 17)
Kameno Daisuke        ( 28)    5   Fujii Dai          ( 63)
Kaneko Takefumi       ( 7)    7   Kinoshita Masashi      ( 67)
Kato Shuichi         ( 72)    17   Naito Nobuyuki        ( 29)
Kawashima Kazuya       ( 8)    18   Fujiwara Makoto       ( 34)
Kinoshita Masashi      ( 67)    7   Kaneko Takefumi       ( 7)
Kotani Shuji         ( 15)    11   Shibahara Kazuhiro      ( 35)
Kuwayama Yusuke       ( 55)    20   Yanagihori Satoru      ( 36)
Maruyama Hidemasa      ( 47)    12   Sato Akio          ( 23)
Matsui Hiroyuki       ( 37)    15   Arai Jin           ( 49)
Miyasaka Takeshi       ( 74)    9   Okuda Isao          ( 19)
Mori Takeshi         ( 71)    6   Edo Hideaki         ( 39)
Motoki Toshio        ( 73)    2   Uzaki Ken          ( 56)
Nagao Takuya         ( 14)    16   Suzuki Yuji         ( 11)
Nagashima Shuji       ( 43)       *** BYE ***           
Naito Nobuyuki        ( 29)    17   Kato Shuichi         ( 72)
Nakajima Keisuke       ( 12)    10   Sakurai Yuki         ( 22)
Nomura Yoshiyuki       ( 4)    4   Ikeda Kei          ( 41)
Ogawa Takashi        ( 1)    8   Seko Hiroyuki        ( 6)
Okuda Isao          ( 19)    9   Miyasaka Takeshi       ( 74)
Sadahiro Masashi       ( 21)    1   Harada Hiroshi        ( 58)
Sakurai Yuki         ( 22)    10   Nakajima Keisuke       ( 12)
Sato Akio          ( 23)    12   Maruyama Hidemasa      ( 47)
Seko Hiroyuki        ( 6)    8   Ogawa Takashi        ( 1)
Shibahara Kazuhiro      ( 35)    11   Kotani Shuji         ( 15)
Sugimoto Shigeki       ( 40)    14   Takada Hirofumi       ( 66)
Suzuki Kazuhiro       ( 38)    13   Yamanaka Kazuaki       ( 20)
Suzuki Yuji         ( 11)    16   Nagao Takuya         ( 14)
Takada Hirofumi       ( 66)    14   Sugimoto Shigeki       ( 40)
Takasaki Yuichi       ( 2)    19   Yanagihori Norimoto     ( 46)
Uzaki Ken          ( 56)    2   Motoki Toshio        ( 73)
Yagi Akira          ( 17)    3   Kagami Gen          ( 57)
Yamanaka Kazuaki       ( 20)    13   Suzuki Kazuhiro       ( 38)
Yanagihori Norimoto     ( 46)    19   Takasaki Yuichi       ( 2)
Yanagihori Satoru      ( 36)    20   Kuwayama Yusuke       ( 55)

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com