This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 49th Tournament Results


Tournament Summary | Round Results | Final Standings


THE DATE

2000.5.4 (THU) 9:00 - 21:00 (Tournament 9:30 - 20:30)
TOURNAMENT TYPE

Booster Draft Swiss 50min 6rounds
(Mercadian Masques 2 Boosters + Nemesis 1 Booster)
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.5.0
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W0-05-175406

Lunatic Moon Convention 49th

Tournament Staff:
 Head Judge Kenta Iioka (Lv3)
 Organizer  Tadao Zushi
 Judge    Takeshi Miyasaka (Lv2)
       Masanori Hosotani (Lv2)
 Scorekeeper Toru Hayashi (Lv1)
 Staff    Kazuaki Yamanaaka
       Yuko Ayukawa
       Hiroki Sasage

     Number of rounds completed: 6

Swiss Top 8:
============
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1 16 Koguchi Takayuki     18 65.7407100.0000 61.9658 -  3
2  3 Kobayashi Masaki     15 63.7037 71.4286 60.9280 +  3
3  9 Motoki Toshio       15 54.1667 68.7500 53.6280 -  1
4 20 Kubo Kouji        13 55.5556 71.7949 54.8535 +  2
5 21 Kato Shuichi       13 55.5556 69.2308 54.8535 -  3
6  5 Hatano Tomohito      12 63.8889 66.6667 59.3948 +  2
7 39 Miyazaki Hiroki      12 58.3333 64.2857 57.3321 -  2
8 31 Terai Ryohei       12 56.4815 64.1026 53.2280 -  2


Byes:
=====

Round  5: 12 Kuribayashi Masamichi
Round  5: 29 Osonoi Tsuyoshi
Round  6: 11 Kojima Keitaro
Round  6: 15 Takada Masahiro
Round  6: 25 Shimada Takeshi
Round  6: 28 Honda Hidenori

Drop-outs:
==========

After round 4:  8 Nomoto Yousuke
After round 4: 22 Nakagawa Toshikazu
After round 4: 29 Osonoi Tsuyoshi
After round 4: 30 Sekine Masamichi
After round 4: 33 Nomura Yoshiyuki
After round 5:  1 Seki Yoshio
After round 5: 34 Mishima Kentaro
After round 5: 35 Shinozaki Tomonori

Disqualifications:
==================

None

Player Summary:
===============

Enrolled        40
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut  8
Played the last round 32

Tournament Log:
===============

Tournament opened 00/05/04 9:51:56
File of 30 pre registered players imported 00/05/04 9:53:27
New pods created for round 1 00/05/04 10:13:41
Pairing of round 1 completed 00/05/04 11:12:36
Pairing of round 2 completed 00/05/04 13:13:08
Pairing of round 3 completed 00/05/04 14:33:44
New pods created for round 4 00/05/04 15:34:05
Pairing of round 4 completed 00/05/04 16:01:01
Pairing of round 5 completed 00/05/04 17:52:30
Pairing of round 6 completed 00/05/04 18:49:38
ROUND RESULTS

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

             1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 
 No Name         VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Seki Yoshio      17 0 1 1 0 38 2 1 0 3 34 2 0 1 3 8 1 2 0 0 9 1 2 0 0      
 2 Kurasawa Kanto    34 2 0 0 3 30 2 1 0 3 26 2 1 0 3 16 0 2 0 0 31 0 2 0 0 27 2 0 0 3
 3 Kobayashi Masaki   39 2 1 0 3 14 2 0 0 3 29 2 1 0 3 31 2 0 0 3 16 0 2 0 0 37 2 0 0 3
 4 Yamazaki Nobutoshi  36 2 0 0 3 25 0 2 0 0 37 1 2 0 0 34 2 0 0 3 11 2 0 0 3 26 2 1 0 3
 5 Hatano Tomohito    19 2 0 0 3 16 0 2 0 0 7 2 0 0 3 30 2 0 0 3 25 2 0 0 3 9 0 2 0 0
 6 Imai Ayato      16 0 2 0 0 28 0 2 0 0 19 2 0 0 3 14 2 0 0 3 38 2 0 0 3 10 2 0 0 3
 7 Sato Akio       20 0 2 0 0 19 1 2 0 0 5 0 2 0 0 12 2 0 0 3 13 0 2 0 0 19 1 2 0 0
 8 Nomoto Yousuke     9 2 1 0 3 33 1 2 0 0 32 2 0 0 3 1 2 1 0 3           
 9 Motoki Toshio     8 1 2 0 0 13 2 1 0 3 10 2 1 0 3 29 2 0 0 3 1 2 1 0 3 5 2 0 0 3
 10 Izawa Fumio      33 1 2 0 0 23 2 0 0 3 9 1 2 0 0 32 2 1 0 3 24 2 1 0 3 6 0 2 0 0
 11 Kojima Keitaro    28 2 1 0 3 20 1 1 1 1 16 0 2 0 0 17 0 2 0 0 4 0 2 0 0     3
 12 Kuribayashi Masamichi 14 0 2 0 0 21 0 2 0 0 24 1 2 0 0 7 0 2 0 0     3 23 0 2 0 0
 13 Yamamoto Tetsuya   31 0 2 0 0 9 1 2 0 0 23 1 2 0 0 15 2 1 0 3 7 2 0 0 3 18 0 2 0 0
 14 Saiki Keisuke     12 2 0 0 3 3 0 2 0 0 40 0 2 0 0 6 0 2 0 0 35 2 1 0 3 24 0 2 0 0
 15 Takada Masahiro    26 0 2 0 0 34 1 2 0 0 38 0 2 0 0 13 1 2 0 0 19 1 2 0 0     3
 16 Koguchi Takayuki    6 2 0 0 3 5 2 0 0 3 11 2 0 0 3 2 2 0 0 3 3 2 0 0 3 20 2 0 0 3
 17 Yamada Makoto     1 1 0 1 3 26 1 1 0 1 30 1 2 0 0 11 2 0 0 3 26 2 0 0 3 39 1 2 0 0
 18 Sugaya Hiroobu    37 1 2 0 0 22 1 1 1 1 35 1 2 0 0 22 2 0 0 3 23 2 0 0 3 13 2 0 0 3
 19 Sasamori Shinji    5 0 2 0 0 7 2 1 0 3 6 0 2 0 0 23 0 2 0 0 15 2 1 0 3 7 2 1 0 3
 20 Kubo Kouji       7 2 0 0 3 11 1 1 1 1 28 2 0 0 3 21 2 0 0 3 37 2 0 0 3 16 0 2 0 0
 21 Kato Shuichi     40 1 1 0 1 12 2 0 0 3 39 2 0 0 3 20 0 2 0 0 27 2 0 0 3 31 2 1 0 3
 22 Nakagawa Toshikazu  25 0 2 0 0 18 1 1 1 1 36 1 2 0 0 18 0 2 0 0           
 23 Matsumoto Tatsunori  32 0 1 0 0 10 0 2 0 0 13 2 1 0 3 19 2 0 0 3 18 0 2 0 0 12 2 0 0 3
 24 Miyaoi Tomoyuki    29 1 2 0 0 39 0 2 0 0 12 2 1 0 3 28 2 0 0 3 10 1 2 0 0 14 2 0 0 3
 25 Shimada Takeshi    22 2 0 0 3 4 2 0 0 3 27 1 2 0 0 33 2 1 0 3 5 0 2 0 0     3
 26 Fukushima Ryuji    15 2 0 0 3 17 1 1 0 1 2 1 2 0 0 36 2 0 0 3 17 0 2 0 0 4 1 2 0 0
 27 Gokita Sou      35 2 0 0 3 37 1 1 0 1 25 2 1 0 3 37 0 2 0 0 21 0 2 0 0 2 0 2 0 0
 28 Honda Hidenori    11 1 2 0 0 6 2 0 0 3 20 0 2 0 0 24 0 2 0 0 32 0 2 0 0     3
 29 Osonoi Tsuyoshi    24 2 1 0 3 40 2 1 0 3 3 1 2 0 0 9 0 2 0 0     3      
 30 Sekine Masamichi   38 2 0 0 3 2 1 2 0 0 17 2 1 0 3 5 0 2 0 0           
 31 Terai Ryohei     13 2 0 0 3 32 1 0 1 3 33 2 0 0 3 3 0 2 0 0 2 2 0 0 3 21 1 2 0 0
 32 Haneda Daisuke    23 1 0 0 3 31 0 1 1 0 8 0 2 0 0 10 1 2 0 0 28 2 0 0 3 38 0 2 0 0
 33 Nomura Yoshiyuki   10 2 1 0 3 8 2 1 0 3 31 0 2 0 0 25 1 2 0 0           
 34 Mishima Kentaro    2 0 2 0 0 15 2 1 0 3 1 0 2 1 0 4 0 2 0 0 40 1 2 0 0      
 35 Shinozaki Tomonori  27 0 2 0 0 36 0 2 0 0 18 2 1 0 3 38 1 2 0 0 14 1 2 0 0      
 36 Ino Yoshiki      4 0 2 0 0 35 2 0 0 3 22 2 1 0 3 26 0 2 0 0 39 0 2 0 0 40 0 2 0 0
 37 Fujii Dai       18 2 1 0 3 27 1 1 0 1 4 2 1 0 3 27 2 0 0 3 20 0 2 0 0 3 0 2 0 0
 38 Ito Hitoshi      30 0 2 0 0 1 1 2 0 0 15 2 0 0 3 35 2 1 0 3 6 0 2 0 0 32 2 0 0 3
 39 Miyazaki Hiroki    3 1 2 0 0 24 2 0 0 3 21 0 2 0 0 40 2 0 0 3 36 2 0 0 3 17 2 1 0 3
 40 Yamasaki Takao    21 1 1 0 1 29 1 2 0 0 14 2 0 0 3 39 0 2 0 0 34 2 1 0 3 36 2 0 0 3

FINAL STANDINGS
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Koguchi Takayuki         18 65.7407 100.0000 61.9658 6/6/0/0
  2 Kobayashi Masaki         15 63.7037 71.4286 60.9280 6/5/0/0
  3 Motoki Toshio          15 54.1667 68.7500 53.6280 6/5/0/0
  4 Kubo Kouji            13 55.5556 71.7949 54.8535 6/4/1/0
  5 Kato Shuichi           13 55.5556 69.2308 54.8535 6/4/1/0
  6 Hatano Tomohito         12 63.8889 66.6667 59.3948 6/4/0/0
  7 Miyazaki Hiroki         12 58.3333 64.2857 57.3321 6/4/0/0
  8 Terai Ryohei           12 56.4815 64.1026 53.2280 6/4/0/0
  9 Kurasawa Kanto          12 54.6296 57.1429 55.9829 6/4/0/0
 10 Imai Ayato            12 52.7778 66.6667 51.9658 6/4/0/0
 11 Shimada Takeshi         12 51.1111 64.2857 49.6404 5/3/0/1
 12 Yamazaki Nobutoshi        12 44.4444 64.2857 44.8413 6/4/0/0
 13 Fujii Dai            10 59.2593 50.0000 57.7757 6/3/1/0
 14 Yamasaki Takao          10 49.8148 57.1429 47.8938 6/3/1/0
 15 Yamada Makoto          10 45.5556 59.5238 50.0000 6/3/1/0
 16 Sugaya Hironobu         10 39.8148 62.2222 40.0000 6/3/1/0
 17 Osonoi Tsuyoshi          9 64.5833 45.4545 59.5202 4/2/0/0
 18 Izawa Fumio            9 55.5556 50.0000 53.3859 6/3/0/0
 19 Nomoto Yousuke          9 52.0833 63.6364 48.4848 4/3/0/0
 20 Sasamori Shinji          9 47.2222 40.0000 47.2222 6/3/0/0
 21 Miyaoi Tomoyuki          9 46.1111 53.3333 45.5433 6/3/0/0
 22 Ito Hitoshi            9 42.7778 50.0000 44.5106 6/3/0/0
 23 Matsumoto Tatsunori        9 42.5926 50.0000 43.6111 6/3/0/0
 24 Kojima Keitaro          7 65.5556 38.0952 66.8132 5/1/1/1
 25 Gokita Sou            7 58.3333 38.4615 53.9988 6/2/1/0
 26 Fukushima Ryuji          7 51.8519 50.0000 51.1905 6/2/1/0
 27 Nomura Yoshiyuki         6 68.7500 45.4545 63.7121 4/2/0/0
 28 Sekine Masamichi         6 64.5833 50.0000 61.0648 4/2/0/0
 29 Seki Yoshio            6 59.0000 47.6190 53.9177 5/2/0/0
 30 Haneda Daisuke          6 54.1667 36.1111 52.7001 6/2/0/0
 31 Yamamoto Tetsuya         6 53.7037 40.0000 51.9569 6/2/0/0
 32 Saiki Keisuke           6 53.7037 30.7692 52.5397 6/2/0/0
 33 Honda Hidenori          6 52.2222 38.4615 53.2002 5/1/0/1
 34 Ino Yoshiki            6 49.0741 30.7692 50.3968 6/2/0/0
 35 Sato Akio             3 50.9259 28.5714 48.6325 6/1/0/0
 36 Mishima Kentaro          3 48.0000 25.6410 48.9177 5/1/0/0
 37 Kuribayashi Masamichi       3 47.7778 23.0769 47.8462 5/0/0/1
 38 Shinozaki Tomonori        3 42.6667 30.7692 43.2517 5/1/0/0
 39 Takada Masahiro          3 41.1111 33.3333 42.6667 5/0/0/1
 40 Nakagawa Toshikazu        1 47.9167 23.3333 52.8535 4/0/1/0
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com