This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 50th Tournament Results


Tournament Summary | Round Results | Final Standings


THE DATE

2000.5.28 (SUN) 9:00 - 19:00 (Tournament 9:30 - 18:00)
TOURNAMENT TYPE

Standard Constructed Swiss 50min 6rounds
USED SOFTWARE

DCI Repoter Version 1.5.0
TOURNAMENT SUMMARY
     Tournament Summary for Event W0-05-175406

Lunatic Moon Convention 49th

Tournament Staff:
 Head Judge Kenta Iioka (Lvl 3)
 Organizer  Tadao Zushi
 Judge    Tadao Zushi (Lvl 3)
       Toru Hayashi (Lvl 1)
 Scorekeeper Takao Yamasaki (Lvl 1)

     Number of rounds completed: 6

Swiss Top 8:
============
                   <-----Tiebreakers----->
                    Match P-Duel  Duel Oppon. Awrd
  No Name          Points Win %  Win %  Win % No.1 1-8 Byes
1 24 Haneda Daisuke      15 58.8889 62.5000 57.4359 -  1
2  4 Uchibori Atsushi     15 56.4815 73.3333 53.3069 -  4
3 18 Suzuki Yuji        15 51.8519 66.6667 54.1331 -  2
4 13 Fujii Dai         13 69.4444 66.6667 60.6731 +  4
5 25 Naono Shuichi       12 61.1111 64.2857 54.5297 -  2
6 33 Miyasaka Takeshi     12 60.1852 55.5556 60.3175 -  2
7 22 Sato Akio         12 56.4815 61.5385 55.8692 -  3
8 34 Shibahara Kazuhiro    12 53.7037 64.2857 52.5908 -  2


Byes:
=====

Round  1: 24 Haneda Daisuke
Round  2: 19 Takada Hirofumi

Drop-outs:
==========

After round 2: 28 Sadahiro Masashi
After round 4: 19 Takada Hirofumi
After round 4: 20 Kohara Masashi

Disqualifications:
==================

None

Player Summary:
===============

Enrolled        39
Deleted         0
Drop-outs/Removed/Cut  3
Played the last round 36

Tournament Log:
===============

Tournament opened 00/05/28 9:24:36
Pairing of round 1 completed 00/05/28 10:32:49
Pairing of round 2 completed 00/05/28 11:41:14
Pairing of round 3 completed 00/05/28 12:40:37
Pairing of round 4 completed 00/05/28 14:32:40
Pairing of round 5 completed 00/05/28 15:39:33
Pairing of round 6 completed 00/05/28 16:42:04
ROUND RESULTS

VS = Opponents' Number
W = Players' Win Duels
L = Players' Lose Duels
D = Players' Draw Duels
P = Duel Points

             1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 
 No Name         VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P VS W L D P
 1 Hayashi Yusuke     6 2 0 0 3 4 0 2 0 0 38 0 2 0 0 9 0 2 0 0 35 2 0 0 3 15 1 2 0 0
 2 Fujisawa Masashi   10 2 1 0 3 16 2 1 0 3 30 1 1 0 1 37 1 2 0 0 25 1 2 0 0 38 2 1 0 3
 3 Sekine Masamichi   15 0 2 0 0 9 2 0 0 3 26 2 1 0 3 21 2 1 0 3 24 1 2 0 0 11 2 0 0 3
 4 Uchibori Atsushi   14 2 1 0 3 1 2 0 0 3 34 2 0 0 3 13 1 2 0 0 33 2 1 0 3 22 2 0 0 3
 5 Suzuki Masahiro    22 1 2 0 0 31 0 2 0 0 7 1 2 0 0 14 2 0 0 3 32 2 1 0 3 21 1 2 0 0
 6 Yamaguchi Akira    1 0 2 0 0 29 0 2 0 0 9 0 2 0 0 36 0 2 0 0 14 1 2 0 0 32 1 2 0 0
 7 Fujii Kiyohiro    16 1 2 0 0 27 0 2 0 0 5 2 1 0 3 39 2 1 0 3 31 0 2 0 0 14 2 1 0 3
 8 Ayukawa Yuko      9 2 0 0 3 11 0 2 0 0 23 2 1 0 3 38 1 2 0 0 16 0 2 0 0 12 2 1 0 3
 9 Maruyama Hidemasa   8 0 2 0 0 3 0 2 0 0 6 2 0 0 3 1 2 0 0 3 21 2 1 0 3 17 0 2 0 0
 10 Honda Hidenori     2 1 2 0 0 32 2 0 0 3 20 2 0 0 3 30 1 2 0 0 23 2 1 0 3 27 2 1 0 3
 11 Miyazaki Hiroki    23 2 0 0 3 8 2 0 0 3 24 2 0 0 3 22 0 2 0 0 18 1 2 0 0 3 0 2 0 0
 12 Izawa Fumio      21 2 0 0 3 34 1 2 0 0 15 1 2 0 0 35 2 1 0 3 17 0 2 0 0 8 1 2 0 0
 13 Fujii Dai       18 2 0 0 3 38 2 1 0 3 37 1 1 0 1 4 2 1 0 3 22 2 0 0 3 24 1 2 0 0
 14 Matsuda Shoya     4 1 2 0 0 35 0 2 0 0 17 1 2 0 0 5 0 2 0 0 6 2 1 0 3 7 1 2 0 0
 15 Matsui Hiroyuki    3 2 0 0 3 25 0 2 0 0 12 2 1 0 3 34 0 2 0 0 29 1 2 0 0 1 2 1 0 3
 16 Takada Ryutaro     7 2 1 0 3 2 1 2 0 0 31 2 0 0 3 18 0 2 0 0 8 2 0 0 3 29 1 2 0 0
 17 Ogawa Takashi     25 0 2 0 0 23 0 2 0 0 14 2 1 0 3 20 2 1 0 3 12 2 0 0 3 9 2 0 0 3
 18 Suzuki Yuji      13 0 2 0 0 28 2 0 0 3 27 2 1 0 3 16 2 0 0 3 11 2 1 0 3 34 2 1 0 3
 19 Takada Hirofumi    30 0 2 0 0     3 21 1 2 0 0 23 1 2 0 0           
 20 Kohara Masashi    32 2 0 0 3 22 0 2 0 0 10 0 2 0 0 17 1 2 0 0           
 21 Yanagihori Norimoto  12 0 2 0 0 36 2 0 0 3 19 2 1 0 3 3 1 2 0 0 9 1 2 0 0 5 2 1 0 3
 22 Sato Akio       5 2 1 0 3 20 2 0 0 3 25 2 0 0 3 11 2 0 0 3 13 0 2 0 0 4 0 2 0 0
 23 Naito Nobuyuki    11 0 2 0 0 17 2 0 0 3 8 1 2 0 0 19 2 1 0 3 10 1 2 0 0 39 1 2 0 0
 24 Haneda Daisuke         3 26 2 1 0 3 11 0 2 0 0 29 2 1 0 3 3 2 1 0 3 13 2 1 0 3
 25 Naono Shuichi     17 2 0 0 3 15 2 0 0 3 22 0 2 0 0 33 1 2 0 0 2 2 1 0 3 37 2 0 0 3
 26 Tsuchiya Masahiko   28 2 0 0 3 24 1 2 0 0 3 1 2 0 0 32 2 1 0 3 27 1 1 0 1 31 0 2 0 0
 27 Sato Yutaka      33 1 2 0 0 7 2 0 0 3 18 1 2 0 0 31 2 0 0 3 26 1 1 0 1 10 1 2 0 0
 28 Sadahiro Masashi   26 0 2 0 0 18 0 2 0 0                      
 29 Honda Masahiro    39 0 2 0 0 6 2 0 0 3 35 2 0 0 3 24 1 2 0 0 15 2 1 0 3 16 2 1 0 3
 30 Suzuki Kazuhiro    19 2 0 0 3 39 2 0 0 3 2 1 1 0 1 10 2 1 0 3 37 1 1 0 1 33 1 2 0 0
 31 Edo Hideaki      38 1 1 0 1 5 2 0 0 3 16 0 2 0 0 27 0 2 0 0 7 2 0 0 3 26 2 0 0 3
 32 Matsushita Yuichi   20 0 2 0 0 10 0 2 0 0 36 2 0 0 3 26 1 2 0 0 5 1 2 0 0 6 2 1 0 3
 33 Miyasaka Takeshi   27 2 1 0 3 37 1 2 0 0 39 2 1 0 3 25 2 1 0 3 4 1 2 0 0 30 2 1 0 3
 34 Shibahara Kazuhiro  35 2 0 0 3 12 2 1 0 3 4 0 2 0 0 15 2 0 0 3 38 2 0 0 3 18 1 2 0 0
 35 Nagashima Shuji    34 0 2 0 0 14 2 0 0 3 29 0 2 0 0 12 1 2 0 0 1 0 2 0 0 36 2 0 0 3
 36 Tano Shinya      37 1 2 0 0 21 0 2 0 0 32 0 2 0 0 6 2 0 0 3 39 0 2 0 0 35 0 2 0 0
 37 Sugimoto Shigeki   36 2 1 0 3 33 2 1 0 3 13 1 1 0 1 2 2 1 0 3 30 1 1 0 1 25 0 2 0 0
 38 Yanagihori Satoru   31 1 1 0 1 13 1 2 0 0 1 2 0 0 3 8 2 1 0 3 34 0 2 0 0 2 1 2 0 0
 39 Uzaki Ken       29 2 0 0 3 30 0 2 0 0 33 1 2 0 0 7 1 2 0 0 36 2 0 0 3 23 2 1 0 3

FINAL STANDINGS
                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Haneda Daisuke          15 58.8889 62.5000 57.4359 5/4/0/1
  2 Uchibori Atsushi         15 56.4815 73.3333 53.3069 6/5/0/0
  3 Suzuki Yuji           15 51.8519 66.6667 54.1331 6/5/0/0
  4 Fujii Dai            13 69.4444 66.6667 60.6731 6/4/1/0
  5 Naono Shuichi          12 61.1111 64.2857 54.5297 6/4/0/0
  6 Miyasaka Takeshi         12 60.1852 55.5556 60.3175 6/4/0/0
  7 Sato Akio            12 56.4815 61.5385 55.8692 6/4/0/0
  8 Shibahara Kazuhiro        12 53.7037 64.2857 52.5908 6/4/0/0
  9 Sekine Masamichi         12 53.7037 60.0000 50.9722 6/4/0/0
 10 Honda Masahiro          12 50.0000 60.0000 47.9380 6/4/0/0
 11 Honda Hidenori          12 42.5926 62.5000 47.9406 6/4/0/0
 12 Ogawa Takashi          12 41.6667 57.1429 44.1010 6/4/0/0
 13 Sugimoto Shigeki         11 59.2593 53.3333 56.1780 6/3/2/0
 14 Suzuki Kazuhiro         11 55.5556 64.2857 52.9439 6/3/2/0
 15 Fujisawa Masashi         10 57.4074 52.9412 57.4008 6/3/1/0
 16 Edo Hideaki           10 41.6667 58.3333 47.9167 6/3/1/0
 17 Miyazaki Hiroki          9 63.8889 53.8462 56.8536 6/3/0/0
 18 Takada Ryutaro          9 60.1852 53.3333 54.7263 6/3/0/0
 19 Matsui Hiroyuki          9 55.5556 46.6667 55.1305 6/3/0/0
 20 Uzaki Ken             9 51.8519 53.3333 50.1124 6/3/0/0
 21 Maruyama Hidemasa         9 50.0000 46.1538 47.6007 6/3/0/0
 22 Fujii Kiyohiro          9 43.5185 43.7500 49.2361 6/3/0/0
 23 Ayukawa Yuko           9 42.5926 46.6667 47.9167 6/3/0/0
 24 Yanagihori Norimoto        9 41.6667 50.0000 44.4979 6/3/0/0
 25 Sato Yutaka            7 60.1852 53.3333 55.5787 6/2/1/0
 26 Yanagihori Satoru         7 55.5556 46.6667 54.5592 6/2/1/0
 27 Tsuchiya Masahiko         7 51.8519 46.6667 51.2500 6/2/1/0
 28 Naito Nobuyuki          6 52.7778 43.7500 52.2482 6/2/0/0
 29 Izawa Fumio            6 52.7778 43.7500 50.5372 6/2/0/0
 30 Suzuki Masahiro          6 48.1481 43.7500 47.8259 6/2/0/0
 31 Hayashi Yusuke          6 48.1481 38.4615 47.4359 6/2/0/0
 32 Nagashima Shuji          6 44.4444 38.4615 45.5273 6/2/0/0
 33 Matsushita Yuichi         6 39.8148 40.0000 42.1528 6/2/0/0
 34 Takada Hirofumi          3 61.1111 40.0000 59.2593 3/0/0/1
 35 Kohara Masashi          3 58.3333 33.3333 55.5556 4/1/0/0
 36 Matsuda Shoya           3 50.0000 31.2500 48.2952 6/1/0/0
 37 Tano Shinya            3 43.5185 23.0769 44.7436 6/1/0/0
 38 Sadahiro Masashi         0 50.0000  0.0000 55.0000 2/0/0/0
 39 Yamaguchi Akira          0 41.6667 14.2857 41.8803 6/0/0/0
[TOP] [BACK] [UP] [HOME]

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com