This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Standings after Round 1


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Ikeda Kei             3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  2 Sadahiro Masashi         3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  3 Ando Chihiro           3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  4 Nagashima Shuji          3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  5 Uzaki Ken             3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  6 Yanagihori Satoru         3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  7 Ichinose Kouhei          3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  8 Terai Ryohei           3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  9 Sato Akio             3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
 10 Hayashi Yusuke          3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
 11 Hoshihara Yuki          3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
 12 Kato Shuichi           3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
 13 Kawashima Kazuya         0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
 14 Kojima Keitaro          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 15 Naito Nobuyuki          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 16 Yanagihori Norimoto        0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 17 Shibahara Kazuhiro        0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 18 Yoshino Eiichi          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 19 Kouchi Shuhei           0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 20 Honda Hidenori          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 21 Dobashi Taketoshi         0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 22 Yamanaka Kazuaki         0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 23 Suzuki Kazuhiro          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 24 Asakura Takumi          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com