This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Standings after Round 2


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Yanagihori Satoru         6 50.0000 100.0000 50.0000 2/2/0/0
  2 Kato Shuichi           6 50.0000 80.0000 50.0000 2/2/0/0
  3 Hayashi Yusuke          6 50.0000 80.0000 50.0000 2/2/0/0
  4 Terai Ryohei           6 50.0000 80.0000 50.0000 2/2/0/0
  5 Ikeda Kei             6 41.6667 80.0000 46.6667 2/2/0/0
  6 Uzaki Ken             6 41.6667 80.0000 46.6667 2/2/0/0
  7 Nagashima Shuji          3 75.0000 60.0000 60.0000 2/1/0/0
  8 Ando Chihiro           3 75.0000 50.0000 70.0000 2/1/0/0
  9 Sadahiro Masashi         3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0
 10 Hoshihara Yuki          3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0
 11 Sato Akio             3 66.6667 60.0000 56.6667 2/1/0/0
 12 Naito Nobuyuki          3 66.6667 50.0000 66.6667 2/1/0/0
 13 Kawashima Kazuya         3 66.6667 50.0000 56.6667 2/1/0/0
 14 Ichinose Kouhei          3 66.6667 50.0000 56.6667 2/1/0/0
 15 Asakura Takumi          3 66.6667 40.0000 56.6667 2/1/0/0
 16 Dobashi Taketoshi         3 66.6667 40.0000 56.6667 2/1/0/0
 17 Shibahara Kazuhiro        3 41.6667 40.0000 46.6667 2/1/0/0
 18 Honda Hidenori          3 41.6667 40.0000 41.6667 2/1/0/0
 19 Kouchi Shuhei           0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0
 20 Yamanaka Kazuaki         0 75.0000  0.0000 65.0000 2/0/0/0
 21 Kojima Keitaro          0 50.0000 20.0000 55.0000 2/0/0/0
 22 Suzuki Kazuhiro          0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0
 23 Yoshino Eiichi          0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0
 24 Yanagihori Norimoto        0 50.0000 20.0000 45.0000 2/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com