This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Standings after Round 3


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Ikeda Kei             9 55.5556 75.0000 58.7302 3/3/0/0
  2 Terai Ryohei           9 44.4444 85.7143 45.8333 3/3/0/0
  3 Uzaki Ken             9 44.4444 85.7143 44.4444 3/3/0/0
  4 Kato Shuichi           6 77.7778 57.1429 68.4524 3/2/0/0
  5 Yanagihori Satoru         6 66.6667 71.4286 61.5079 3/2/0/0
  6 Sadahiro Masashi         6 55.5556 71.4286 50.3968 3/2/0/0
  7 Ando Chihiro           6 55.5556 66.6667 51.5873 3/2/0/0
  8 Hayashi Yusuke          6 55.5556 57.1429 53.9683 3/2/0/0
  9 Kawashima Kazuya         6 44.4444 62.5000 44.4444 3/2/0/0
 10 Ichinose Kouhei          6 44.4444 57.1429 45.8333 3/2/0/0
 11 Honda Hidenori          6 44.4444 50.0000 47.6190 3/2/0/0
 12 Shibahara Kazuhiro        6 33.3333 57.1429 42.8571 3/2/0/0
 13 Sato Akio             3 66.6667 42.8571 63.4921 3/1/0/0
 14 Hoshihara Yuki          3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0
 15 Nagashima Shuji          3 66.6667 42.8571 58.9286 3/1/0/0
 16 Asakura Takumi          3 66.6667 37.5000 58.7302 3/1/0/0
 17 Naito Nobuyuki          3 55.5556 42.8571 51.5873 3/1/0/0
 18 Yamanaka Kazuaki         3 55.5556 33.3333 53.9683 3/1/0/0
 19 Dobashi Taketoshi         3 55.5556 28.5714 55.5556 3/1/0/0
 20 Yoshino Eiichi          3 50.0000 42.8571 50.0000 2/0/0/1
 21 Yanagihori Norimoto        3 44.4444 42.8571 41.2698 3/1/0/0
 22 Kouchi Shuhei           0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0
 23 Kojima Keitaro          0 55.5556 14.2857 55.7540 3/0/0/0
 24 Suzuki Kazuhiro          0 33.3333 14.2857 41.0714 3/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com