This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Standings after Round 4


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Uzaki Ken            12 52.0833 80.0000 51.6234 4/4/0/0
  2 Ikeda Kei             9 70.8333 63.6364 67.2222 4/3/0/0
  3 Yanagihori Satoru         9 62.5000 77.7778 56.1869 4/3/0/0
  4 Ando Chihiro           9 56.2500 66.6667 54.4192 4/3/0/0
  5 Sadahiro Masashi         9 52.0833 77.7778 49.2424 4/3/0/0
  6 Terai Ryohei           9 52.0833 70.0000 49.2424 4/3/0/0
  7 Kawashima Kazuya         9 47.9167 63.6364 48.3333 4/3/0/0
  8 Ichinose Kouhei          9 41.6667 60.0000 40.5303 4/3/0/0
  9 Kato Shuichi           6 81.2500 50.0000 67.5758 4/2/0/0
 10 Honda Hidenori          6 58.3333 45.4545 52.5000 4/2/0/0
 11 Hayashi Yusuke          6 58.3333 44.4444 58.0556 4/2/0/0
 12 Sato Akio             6 54.1667 55.5556 53.6111 4/2/0/0
 13 Yamanaka Kazuaki         6 54.1667 50.0000 49.1667 4/2/0/0
 14 Naito Nobuyuki          6 52.0833 50.0000 53.3081 4/2/0/0
 15 Dobashi Taketoshi         6 47.9167 44.4444 44.4444 4/2/0/0
 16 Shibahara Kazuhiro        6 43.7500 44.4444 48.4921 4/2/0/0
 17 Hoshihara Yuki          3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0
 18 Kojima Keitaro          3 58.3333 30.0000 56.1869 4/1/0/0
 19 Asakura Takumi          3 58.3333 30.0000 51.9444 4/1/0/0
 20 Nagashima Shuji          3 56.2500 40.0000 50.6313 4/1/0/0
 21 Yanagihori Norimoto        3 52.0833 33.3333 46.9444 4/1/0/0
 22 Yoshino Eiichi          3 44.4444 33.3333 47.6190 3/0/0/1
 23 Kouchi Shuhei           0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0
 24 Suzuki Kazuhiro          0 37.5000 20.0000 38.8889 4/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com