This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 51st
Standings after Round 5


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Uzaki Ken            15 50.6667 83.3333 52.4775 5/5/0/0
  2 Ikeda Kei            12 66.6667 64.2857 61.8298 5/4/0/0
  3 Yanagihori Satoru        12 56.0000 75.0000 53.1369 5/4/0/0
  4 Kawashima Kazuya         12 49.6667 69.2308 49.1399 5/4/0/0
  5 Sadahiro Masashi         9 64.0000 63.6364 56.7965 5/3/0/0
  6 Ando Chihiro           9 62.0000 54.5455 57.1678 5/3/0/0
  7 Terai Ryohei           9 52.0833 70.0000 49.2424 4/3/0/0
  8 Ichinose Kouhei          9 48.6667 53.8462 46.9364 5/3/0/0
  9 Sato Akio             9 48.3333 58.3333 49.2914 5/3/0/0
 10 Shibahara Kazuhiro        9 44.0000 54.5455 44.1775 5/3/0/0
 11 Dobashi Taketoshi         9 42.6667 50.0000 43.0303 5/3/0/0
 12 Kato Shuichi           6 76.0000 46.1538 67.1911 5/2/0/0
 13 Honda Hidenori          6 58.3333 45.4545 52.5000 4/2/0/0
 14 Hayashi Yusuke          6 57.6667 36.3636 54.3030 5/2/0/0
 15 Yamanaka Kazuaki         6 56.0000 45.4545 53.3217 5/2/0/0
 16 Naito Nobuyuki          6 52.6667 46.1538 51.5152 5/2/0/0
 17 Kojima Keitaro          6 49.3333 41.6667 48.9977 5/2/0/0
 18 Yanagihori Norimoto        6 45.3333 45.4545 43.1935 5/2/0/0
 19 Hoshihara Yuki          3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0
 20 Asakura Takumi          3 58.3333 30.0000 51.9444 4/1/0/0
 21 Nagashima Shuji          3 52.0000 33.3333 49.5921 5/1/0/0
 22 Yoshino Eiichi          3 48.3333 27.2727 50.2976 4/0/0/1
 23 Suzuki Kazuhiro          3 43.3333 33.3333 44.6970 4/0/0/1
 24 Kouchi Shuhei           0 75.0000 20.0000 60.0000 2/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com