This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 1


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Takenaka Shunsuke         3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  2 Abe Takaaki            3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  3 Hayashi Toru           3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  4 Suzuki Kazuho           3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  5 Nomoto Yousuke          3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  6 Tanaka Hisaya           3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
  7 Bando Junichiro          3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
  8 Arita Ryuichi           3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
  9 Kurobane Kyuya          3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
 10 Ueno Mitsuru           3  0.0000 100.0000  0.0000 0/0/0/1
 11 Haneda Daisuke          3  0.0000 100.0000  0.0000 0/0/0/1
 12 Sasage Hiroki           3  0.0000 100.0000  0.0000 0/0/0/1
 13 Umemoto Kuraji          0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
 14 Miyasaka Takeshi         0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
 15 Shimizu Hajime          0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
 16 Yoshino Eiichi          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 17 Sugimoto Shigeki         0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 18 Sugaya Hironobu          0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 19 Kinoshita Masashi         0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 20 Mayuzumi Shinichi         0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0
 21 Seko Hiroyuki           0 100.0000  0.0000 100.0000 1/0/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com