This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 3


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Suzuki Kazuho           9 55.5556 85.7143 55.0265 3/3/0/0
  2 Kurobane Kyuya          9 55.5556 75.0000 62.6984 3/3/0/0
  3 Tanaka Hisaya           7 59.2593 66.6667 56.9444 3/2/1/0
  4 Sasage Hiroki           7 55.5556 66.6667 58.3333 2/1/1/1
  5 Haneda Daisuke          6 66.6667 66.6667 59.5238 2/1/0/1
  6 Ueno Mitsuru           6 66.6667 66.6667 54.1667 2/1/0/1
  7 Arita Ryuichi           6 66.6667 55.5556 66.0714 3/2/0/0
  8 Miyasaka Takeshi         6 55.5556 71.4286 47.2222 3/2/0/0
  9 Seko Hiroyuki           6 55.5556 66.6667 52.0833 2/1/0/1
 10 Hayashi Toru           6 44.4444 62.5000 43.9153 3/2/0/0
 11 Sugimoto Shigeki         6 33.3333 57.1429 41.6667 2/1/0/1
 12 Mayuzumi Shinichi         4 38.8889 47.6190 49.0741 2/0/1/1
 13 Shimizu Hajime          4 37.0370 48.1481 45.0397 3/1/1/0
 14 Kinoshita Masashi         3 83.3333 42.8571 74.1071 2/0/0/1
 15 Nomoto Yousuke          3 66.6667 50.0000 55.1587 3/1/0/0
 16 Abe Takaaki            3 66.6667 33.3333 65.0794 3/1/0/0
 17 Bando Junichiro          3 62.9630 37.5000 60.4938 3/1/0/0
 18 Takenaka Shunsuke         3 55.5556 50.0000 54.1446 3/1/0/0
 19 Yoshino Eiichi          3 55.5556 28.5714 59.7222 3/1/0/0
 20 Umemoto Kuraji          3 50.0000 50.0000 44.4444 2/0/0/1
 21 Sugaya Hironobu          3 50.0000 33.3333 60.7143 2/0/0/1

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com