This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 4


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Suzuki Kazuho          12 68.7500 88.8889 62.2222 4/4/0/0
  2 Haneda Daisuke          9 75.0000 75.0000 66.6667 2/1/0/2
  3 Arita Ryuichi           9 70.8333 58.3333 69.1162 4/3/0/0
  4 Kurobane Kyuya          9 64.5833 60.0000 64.1414 4/3/0/0
  5 Hayashi Toru           9 56.2500 70.0000 50.6944 4/3/0/0
  6 Ueno Mitsuru           9 55.5556 66.6667 50.3030 3/2/0/1
  7 Seko Hiroyuki           9 52.7778 75.0000 52.8620 3/2/0/1
  8 Tanaka Hisaya           7 64.5833 57.5758 61.1742 4/2/1/0
  9 Sasage Hiroki           7 55.5556 57.5758 51.9697 3/1/1/1
 10 Mayuzumi Shinichi         7 33.3333 54.1667 42.2222 3/1/1/1
 11 Kinoshita Masashi         6 87.5000 55.5556 79.4444 2/0/0/2
 12 Miyasaka Takeshi         6 58.3333 55.5556 54.5833 4/2/0/0
 13 Yoshino Eiichi          6 58.3333 44.4444 61.2500 4/2/0/0
 14 Umemoto Kuraji          6 52.7778 60.0000 45.3704 3/1/0/1
 15 Bando Junichiro          6 50.0000 45.4545 55.3409 4/2/0/0
 16 Sugimoto Shigeki         6 47.2222 44.4444 49.5960 3/1/0/1
 17 Sugaya Hironobu          6 41.6667 50.0000 50.5051 2/0/0/2
 18 Shimizu Hajime          4 50.0000 43.3333 48.4470 4/1/1/0
 19 Nomoto Yousuke          3 56.2500 45.4545 49.9747 4/1/0/0
 20 Abe Takaaki            3 56.2500 25.0000 56.6667 4/1/0/0
 21 Takenaka Shunsuke         3 50.0000 40.0000 49.8801 4/1/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com