This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 5


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Suzuki Kazuho          15 64.0000 83.3333 59.1212 5/5/0/0
  2 Arita Ryuichi          12 69.3333 60.0000 67.2145 5/4/0/0
  3 Hayashi Toru           12 56.0000 75.0000 51.2727 5/4/0/0
  4 Tanaka Hisaya          10 61.3333 64.1026 57.2564 5/3/1/0
  5 Sasage Hiroki          10 60.0000 64.1026 54.1880 3/1/1/2
  6 Kinoshita Masashi         9 73.3333 63.6364 64.8990 3/1/0/2
  7 Haneda Daisuke          9 73.3333 63.6364 59.8990 3/1/0/2
  8 Seko Hiroyuki           9 66.6667 60.0000 64.1463 4/2/0/1
  9 Ueno Mitsuru           9 66.6667 58.3333 59.3590 4/2/0/1
 10 Kurobane Kyuya          9 65.3333 50.0000 63.8811 5/3/0/0
 11 Miyasaka Takeshi         9 53.3333 63.6364 50.6667 5/3/0/0
 12 Bando Junichiro          9 50.6667 53.8462 52.6488 5/3/0/0
 13 Sugaya Hironobu          9 46.6667 60.0000 54.5455 3/1/0/2
 14 Shimizu Hajime          7 46.6667 52.7778 44.7436 4/1/1/1
 15 Mayuzumi Shinichi         7 46.6667 43.3333 51.9134 4/1/1/1
 16 Umemoto Kuraji          6 55.0000 50.0000 49.0909 4/1/0/1
 17 Sugimoto Shigeki         6 55.0000 36.3636 57.1591 4/1/0/1
 18 Yoshino Eiichi          6 54.6667 36.3636 56.1888 5/2/0/0
 19 Nomoto Yousuke          6 50.6667 50.0000 47.7343 5/2/0/0
 20 Abe Takaaki            6 50.0000 40.0000 52.0833 4/1/0/1
 21 Takenaka Shunsuke         3 48.0000 38.4615 49.3155 5/1/0/0

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com