This page is English only.
Last update at

Lunatic Moon Convention 55th
Standings after Round 6


                     Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B
  1 Suzuki Kazuho          15 69.4444 71.4286 61.6785 6/5/0/0
  2 Arita Ryuichi          15 64.8148 64.7059 63.3242 6/5/0/0
  3 Tanaka Hisaya          13 56.4815 64.5833 55.3839 6/4/1/0
  4 Haneda Daisuke          12 66.6667 69.2308 58.0721 4/2/0/2
  5 Kinoshita Masashi        12 66.6667 64.2857 62.7289 4/2/0/2
  6 Hayashi Toru           12 62.0370 66.6667 56.9992 6/4/0/0
  7 Kurobane Kyuya          12 61.1111 57.1429 59.2216 5/3/0/1
  8 Sasage Hiroki          10 65.2778 58.3333 60.1348 4/1/1/2
  9 Seko Hiroyuki          10 57.7778 56.4103 56.1538 5/2/1/1
 10 Bando Junichiro         10 56.4815 52.0833 56.5553 6/3/1/0
 11 Sugaya Hironobu         10 47.2222 56.4103 51.2592 4/1/1/2
 12 Shimizu Hajime          10 45.5556 59.5238 47.9551 5/2/1/1
 13 Ueno Mitsuru           9 64.4444 50.0000 59.1438 5/2/0/1
 14 Sugimoto Shigeki         9 54.1667 46.1538 55.1339 4/1/0/2
 15 Miyasaka Takeshi         9 51.8519 53.8462 51.0684 6/3/0/0
 16 Nomoto Yousuke          9 49.0741 56.2500 50.2190 6/3/0/0
 17 Yoshino Eiichi          9 48.1481 46.1538 51.8063 6/3/0/0
 18 Mayuzumi Shinichi         8 50.0000 43.5897 55.1941 5/1/2/1
 19 Umemoto Kuraji          6 54.4444 42.8571 51.3707 5/1/0/1
 20 Takenaka Shunsuke         6 51.1111 46.6667 52.7701 5/1/0/1
 21 Abe Takaaki            6 46.6667 33.3333 47.8022 5/1/0/1

Copyright ©1997-2000 miyaken all rights reserved.
miyaken@iname.com